Nhóm chính thức

Counter-Strike Nexon: Studio

Hồ sơ _

Counter-Strike Nexon: Zombies official community group

80,072 Thành viên  |  2583 Đang chơi  |  17,994 Trên mạng  |  438 Đang trò chuyện nhóm

Không có thông tin nào được cấp.

Official Facebook profile

Ảnh đại diện _

Nhấp chuột vào bất kỳ một trong các ảnh dưới đây để dùng nó làm ảnh đại diện cá nhân mới của bạn.Thông báo _


Greetings from the CSN:S Team.

Decoder rates have been updated.
This will be updated irregularly when the rates and the items are changed.
We hope this allows you to enjoy CSN:S to its fullest, knowing exactly what you can get.


1/6 Decoder Item Rates


Transcendence Premium Decoder
Transcendence Decoder
Unique Premium Decoder
Unique Decoder
Premium Class Decoder
Class Decoder

Xem 1 bình luận
Xem tất cả 8 bình luận
Xem tất cả 11 bình luận
Xem tất cả 7 bình luận
Xem tất cả 2 bình luận

Sự kiện sắp tới _

0 sự kiện trong 2 tuần tới

Xem tất cả sự kiện