Nhóm chính thức

Game Dev Tycoon

Hồ sơ _

61,720 Thành viên  |  1261 Đang chơi  |  12,213 Trên mạng  |  32 Đang trò chuyện nhóm

Không có thông tin nào được cấp.Thông báo _
We've released a small bug fix where the staff welcome training was not available after importing from a mobile save game.
Xem tất cả 18 bình luận
Xem tất cả 8 bình luận
Xem tất cả 9 bình luận

Sự kiện sắp tới _

0 sự kiện trong 2 tuần tới

Xem tất cả sự kiện