Nhóm chính thức

Seeds of Chaos

Hồ sơ _

10,748 Thành viên  |  184 Đang chơi  |  3,143 Trên mạng  |  12 Đang trò chuyện nhóm

Không có thông tin nào được cấp.Thông báo _
changelog:
- fixed an issue where the brothel kidnapping function led to errors
- fixed an issue where the swamp coven village event could result in a softlock
- fixed file integrity issues

Let us know if there are any existing issues- more tweaks may be needed, but so far we feel this should help.
Xem tất cả 9 bình luận
Xem 1 bình luận
Xem tất cả 28 bình luận
Xem tất cả 17 bình luận

Sự kiện sắp tới _

0 sự kiện trong 2 tuần tới

Xem tất cả sự kiện