Nhóm chính thức

The Tenants

Hồ sơ _

38,055 Thành viên  |  474 Đang chơi  |  6,187 Trên mạng  |  92 Đang trò chuyện nhóm

Không có thông tin nào được cấp.Thông báo _
General
  • Fixed an issue with renovation and cleaning becoming unavailable until restarting the game after using certain Services.
  • Fixed an issue with babysitting jobs sometimes breaking the game due to late phone notifications.
  • Fixed an issue with wrong apartment names being displayed in the finances panel for apartments located in a different district than the player was in.
Xem tất cả 5 bình luận
Xem tất cả 13 bình luận
Xem tất cả 20 bình luận
Xem tất cả 7 bình luận
Xem tất cả 6 bình luận

Sự kiện sắp tới _

0 sự kiện trong 2 tuần tới

Xem tất cả sự kiện