Master Levels for DOOM II

Master Levels for DOOM II

Master Levels for DOOM II > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
cant get it to work
Its stops working everytime I start it.
< >
Εμφάνιση 1-14 από 14 σχόλια
THis was happening to me
what you get to the menu press alt-enter to exit fullscreen mode
then when the game loads press alt-enter again to go full screen
ok ill try that. thank you
it doesnt work i tried it just says dosbox.exe stopped working
it worked only once for me
i found own solution. My PC works with 48000 Hz Audio Card.. And game freezes at logo screen while loading. I change parameter oplrate=48000 at section [sblaster] in file %SteamApps%\common\Master Levels of Doom\master.conf
Αναρτήθηκε αρχικά από Zeus:
i found own solution. My PC works with 48000 Hz Audio Card.. And game freezes at logo screen while loading. I change parameter oplrate=48000 at section [sblaster] in file %SteamApps%\common\Master Levels of Doom\master.conf
Zeus we cant understand pc sorry :P
The DOS BOX app that comes with thie master levels is broken. Simply copy and paste a DOS BOX app from another doom game folder.
Αναρτήθηκε αρχικά από Project Overkill 203:
The DOS BOX app that comes with thie master levels is broken. Simply copy and paste a DOS BOX app from another doom game folder.
it works thanks
Τελευταία επεξεργασία από unowngamer; 5 Φεβ 2013 στις 4:37
Αναρτήθηκε αρχικά από videogames10:
Αναρτήθηκε αρχικά από project_overkill_203:
The DOS BOX app that comes with the master levels is broken. Simply copy and paste a DOS BOX app from another doom game folder.

That worked for me too. Steam needs to be notified about this so they can get that dosbox file replaced.
ya they do and who going to do it? .... no one
Αναρτήθηκε αρχικά από videogames10:
Αναρτήθηκε αρχικά από sadgamer:
ya they do and who going to do it? .... no one

You're hinting at me, aren't you? I'm baking cookies right now, what are you doing?
im bakeing a wed link http://www.vgperson.com/games/hellohello.htm
Thanks for the fix guys - just a small point here for STEAM`s attention - as this is was first noted in december 2012 and it now is August 2013 and this is STILL being sold with a broken Dosbox , then shouldn`t they actually be DOING SOMETHING ABOUT IT??????????
or am I asking for too much for games that I BUY to actually work?
Dosbox it self is'nt broken, the error is in the configuration file for dosbox, it's called master.conf. The first error is in the video part it's set to SVGA, dosbox only allows these settings cga, tandy, pcjr, ega, vgaonly, svga_s3, svga_et3000, svga_et4000, svga_paradise, vesa_nolfb, vesa_oldvbe. It sould be setted up to svga_s3, this works best. Also the the file doomit.bat is a batch file and should be called if ran from a batch file, because dosbox runs the autoexec section as autoexec.bat wich is a batch file.
Then the command becomes "call doomit.bat" and not doomit.bat. This affects the way memory is used.

Below is my master.conf file, this one solves allot problems.

If you want teh latest version of dosbox get it from http://www.dosbox.com/download.php?main=1

-------------------------------------------------------master.conf-----------------------------------------------------------
[sdl]
fullscreen=true
fulldouble=false
fullresolution=original
windowresolution=original
output=ddraw
autolock=true
sensitivity=100
waitonerror=true
priority=higher,normal
mapperfile=mapper-0.74.map
usescancodes=true

[dosbox]
language=
machine=svga_s3
captures=
memsize=64

[render]
frameskip=0
aspect=false
scaler=normal2x

[cpu]
core=auto
cputype=auto
cycles=auto
cycleup=10
cycledown=20

[mixer]
nosound=false
rate=44100
blocksize=1024
prebuffer=20

[midi]
mpu401=intelligent
mididevice=default
midiconfig=

[sblaster]
sbtype=sb16
sbbase=220
irq=7
dma=1
hdma=5
sbmixer=true
oplmode=auto
oplemu=default
oplrate=44100

[gus]
gus=false
gusrate=44100
gusbase=240
gusirq=5
gusdma=3
ultradir=C:\ULTRASND

[speaker]
pcspeaker=true
pcrate=44100
tandy=auto
tandyrate=44100
disney=true

[joystick]
joysticktype=auto
timed=true
autofire=false
swap34=false
buttonwrap=false

[serial]
serial1=dummy
serial2=dummy
serial3=disabled
serial4=disabled

[dos]
xms=true
ems=true
umb=true
keyboardlayout=

[ipx]
ipx=true

[autoexec]
@echo off
cls
mount c "."
c:
cd master
call doomit.bat
exit
Τελευταία επεξεργασία από RWSS; 16 Αυγ 2013 στις 14:56
just copies the files froms another dooms games. works a treats
Just use a god damn source port, using dosbox sucks for the most part.
< >
Εμφάνιση 1-14 από 14 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50

Master Levels for DOOM II > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος