World of Warships

World of Warships

Xem thông số:
5,929 đang chơi | 860 đang trò chuyện nhóm  | 
Xem thông số
Experience epic, free-to-play naval combat when you helm one of over 200 historic vessels in an exciting balance of strategy and real-time combat in World of Warships. Outfit your fleet with flags, camouflage, modifications, talented commanders, and more!
Xem nội dung chính thức và phổ biến nhất trong cộng đồng trong tuần qua.  (?)
Đang tải