Exotic Matter
A blend of Metroidvania adventure and procedural survival game, in Exotic Matter you will explore, craft, fight, solve puzzles and survive. As the sole survivor of a last-ditch expedition to an alien planet, your duty is to find a powerful alien material that could save Earth from destruction.
Trò chơi truy cập sớm
Truy cập ngay lập tức và bắt đầu chơi; tham gia vào trò chơi khi nó đang phát triển. Tìm hiểu thêm.
Xem nội dung chính thức và phổ biến nhất trong cộng đồng trong tuần qua.  (?)
Đang tải