Team Fortress 2
70,280 đang chơi | 8,429 đang trò chuyện nhóm  | 
Xem thông số
Nine distinct classes provide a broad range of tactical abilities and personalities. Constantly updated with new game modes, maps, equipment and, most importantly, hats!
Xem nội dung chính thức và phổ biến nhất trong cộng đồng trong tuần qua.  (?)
Đang tải