Divinity: Original Sin 2

Divinity: Original Sin 2

Xem thông số:
5,776 đang chơi | 734 đang trò chuyện nhóm  | 
Xem thông số
The eagerly anticipated sequel to the award-winning RPG. Gather your party. Master deep, tactical combat. Join up to 3 other players - but know that only one of you will have the chance to become a God.
Xem nội dung chính thức và phổ biến nhất trong cộng đồng trong tuần qua.  (?)
Đang tải