Portal Knights

Portal Knights

Xem thông số:
Tạo một thảo luận mới
Hiển thị 1-15 trên 275 chủ đề hoạt động
31
3
15 Thg06 @ 1:50pm
ĐÁNH DẤU: [PSA] For those having trouble with file names and folder paths
Zormac
33
28 Thg04 @ 2:14am
ĐÁNH DẤU: HOTFIX 1.7.2
jade505games
38
20 Thg03 @ 10:16am
ĐÁNH DẤU: Found A Bug / Issue? Read This Thread...
apounder505
70
10 Thg01 @ 5:08am
ĐÁNH DẤU: IMPORTANT! - How to setup a dedicated server for Portal Knights
apounder505
0
24 Thg07, 2020 @ 9:15am
ĐÁNH DẤU: We want to feature you!
jade505games
40
15 Thg07, 2020 @ 6:38pm
ĐÁNH DẤU: Split Screen With a Second Player's Character
apounder505
0
28 Thg06 @ 12:34pm
Up for a game?
gabriel
21
28 Thg06 @ 12:09pm
Is it just me or has this game been abandoned
AmyGeddon
0
24 Thg06 @ 9:27pm
[Bug]Text turned into '/' symbols
Fulano
2
24 Thg06 @ 11:34am
No split screen multi-player?
Mark
1
21 Thg06 @ 8:57am
Online Co-op
ROSÁLINE
2
20 Thg06 @ 11:02am
Steam cloud sync sucks
Unshened
4
20 Thg06 @ 7:43am
Dumb question
Tentei
2
18 Thg06 @ 3:51pm
Achievement help
SourBean
6
24 Thg05 @ 9:47pm
游戏坏档了,角色一直要恢复,点开始进地图直接返回界面。重新下载过,也没办法正常游戏。

Mỗi trang: 1530 50