Super Puzzle Platformer Deluxe

Super Puzzle Platformer Deluxe

View Stats:
STX Jan 21, 2017 @ 12:53pm
Game constantly crash in glitch level :(
Game constantly crash in glitch level. I want unlock all achievements, but i cant because that bug :( Any chance for help from dev team?

My spec:
Windows 10
CPU i5-6500
GPU 1060 GTX

This is log from event monitor in Windows 10:

-------------------------------------------

Aplikacja: SuperPuzzlePlatformerDeluxe.exe Wersja architektury: v4.0.30319 Opis: proces został przerwany z powodu nieobsłużonego wyjątku. Informacje o wyjątku: System.ArgumentOutOfRangeException w System.ThrowHelper.ThrowArgumentOutOfRangeException(System.ExceptionArgument, System.ExceptionResource) w SPPDMonoWindows.testgame.Things.effects.GlitchLevelEnv.updateGlitch(Int32) w SPPDMonoWindows.testgame.Things.effects.GlitchLevelEnv.FixedUpdate(Microsoft.Xna.Framework.GameTime) w SuperPuzzlePlatformerDeluxe.altcade.ObjectList.RunFixedUpdates(Microsoft.Xna.Framework.GameTime) w SuperPuzzlePlatformerDeluxe.altcade.Level.FixedUpdate(Microsoft.Xna.Framework.GameTime) w SuperPuzzlePlatformerDeluxe.Main.Update(Microsoft.Xna.Framework.GameTime) w Microsoft.Xna.Framework.Game.Tick() w Microsoft.Xna.Framework.Game.HostIdle(System.Object, System.EventArgs) w Microsoft.Xna.Framework.GameHost.OnIdle() w Microsoft.Xna.Framework.WindowsGameHost.RunOneFrame() w Microsoft.Xna.Framework.WindowsGameHost.ApplicationIdle(System.Object, System.EventArgs) w System.Windows.Forms.Application+ThreadContext.System.Windows.Forms.UnsafeNativeMethods.IMsoComponent.FDoIdle(Int32) w System.Windows.Forms.Application+ComponentManager.System.Windows.Forms.UnsafeNativeMethods.IMsoComponentManager.FPushMessageLoop(IntPtr, Int32, Int32) w System.Windows.Forms.Application+ThreadContext.RunMessageLoopInner(Int32, System.Windows.Forms.ApplicationContext) w System.Windows.Forms.Application+ThreadContext.RunMessageLoop(Int32, System.Windows.Forms.ApplicationContext) w System.Windows.Forms.Application.Run(System.Windows.Forms.Form) w Microsoft.Xna.Framework.WindowsGameHost.Run() w Microsoft.Xna.Framework.Game.RunGame(Boolean) w SuperPuzzlePlatformerDeluxe.Program.Main(System.String[]) ,
.