Steam for Linux

Steam for Linux

Steam for Linux > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Half-Life (beta) - gamepad support?
I don't currently own the original half-life or I wouldn't be asking, but does this support gamepad (natively) now? I will buy it right now to use with BPM if so. Thanks to anybody willing to answer this.
< >
Εμφάνιση 1-6 από 6 σχόλια
Gamepad support in the game is limited, using a mouse and keyboard is recommended.
Thanks alfred! Any chance you could explain a bit what you mean by limited gamepad support? I have no interest in using a mouse and keyboard in my living room.
how do you play a first person shooter with a gamepad?

ok, i guess you can but it's not what it was designed for, you really can't be efficient with a gamepad in an fps......
Αναρτήθηκε αρχικά από skotadopsyxos (linux):
how do you play a first person shooter with a gamepad?

ok, i guess you can but it's not what it was designed for, you really can't be efficient with a gamepad in an fps......
Just like Halo, or COD on a PS3 =)

Nothin wrong about it, some people like best then mouse+keyboard.
For me personally, a keyboard and mouse is for working - when I want to relax, I kick back in my living room and use a gamepad.

In the past, that has been a NES/Genesis/Saturn/Dreamcast/PS2/Xbox/PS3/360. I'm not much of a traditional PC gamer (because of the aforementioned personal affiliation with a mouse/keyboard to working) - but I'm excited about using a PC as a 'console' (with BPM) in my living room.

I've never played the original half-life and was hoping to finally get to experience it in my preferred relaxation environment. It looks like Black Mesa has 360 gamepad support so maybe I should be looking there instead - unfortunately it's not available for linux though.
Τελευταία επεξεργασία από ReticentRobot; 28 Ιαν 2013 στις 9:01
Whats the progress on this exactly? I can't get my joystick to work with half-life, after setting it up in userconfig.cfg. I'm using a dualshock3 that is natively supported in linux.

console output:

World module initialized. STEAM Auth Server sixaxis configured sixaxis configured sixaxis configured AppActive: active AppActive: active Loading game from SAVE/Half-Life-000.sav... Loading game from SAVE/c0a0e.HL1... Installing breakpad exception handler for appid(hl_linux)/version(1.0_client) Looking up breakpad interfaces from steamclient Calling BreakpadMiniDumpSystemInit Steam_SetMinidumpSteamID: Caching Steam ID: 76561197967244433 [API loaded yes] Steam_SetMinidumpSteamID: Setting Steam ID: 76561197967244433 Game update: AppID 70 "Half-Life", ProcID 31212, IP 0.0.0.0:27015 Loading decals from c0a0d Loading decals from c1a0 sixaxis configured Unknown command: VModEnable Dropped Player from server Reason: Server shutting down World module shutdown. Server module shutdown. Game removed: AppID 70 "Half-Life", ProcID 31212 config.cfg: // This file is overwritten whenever you change your user settings in the game. // Add custom configurations to the file "userconfig.cfg". unbindall bind "TAB" "+showscores" bind "ENTER" "+attack" bind "ESCAPE" "cancelselect" bind "SPACE" "+jump" bind "'" "+moveup" bind "+" "sizeup" bind "," "+moveleft" bind "-" "sizedown" bind "." "+moveright" bind "/" "+movedown" bind "1" "slot1" bind "2" "slot2" bind "3" "slot3" bind "4" "slot4" bind "5" "slot5" bind ";" "+mlook" bind "=" "sizeup" bind "[" "invprev" bind "]" "invnext" bind "`" "toggleconsole" bind "a" "+moveleft" bind "c" "+movedown" bind "d" "+moveright" bind "e" "+use" bind "f" "impulse 100" bind "k" "+voicerecord" bind "q" "lastinv" bind "r" "+reload" bind "s" "+back" bind "t" "impulse 201" bind "u" "messagemode2" bind "v" "+moveup" bind "w" "+forward" bind "y" "messagemode" bind "~" "toggleconsole" bind "UPARROW" "+forward" bind "DOWNARROW" "+back" bind "LEFTARROW" "+left" bind "RIGHTARROW" "+right" bind "ALT" "+strafe" bind "CTRL" "+duck" bind "SHIFT" "+speed" bind "F5" "snapshot" bind "F6" "save quick" bind "F7" "load quick" bind "F10" "quit prompt" bind "INS" "+klook" bind "PGDN" "+lookdown" bind "PGUP" "+lookup" bind "END" "centerview" bind "MWHEELDOWN" "invnext" bind "MWHEELUP" "invprev" bind "MOUSE1" "+attack" bind "MOUSE2" "+attack2" bind "PAUSE" "pause" _snd_mixahead "0.1" ati_npatch "1.0" bgmvolume "1.000000" bottomcolor "6" brightness "1.000000" cl_allowdownload "1" cl_allowupload "1" cl_backspeed "400" cl_cmdbackup "2" cl_cmdrate "60" cl_dlmax "512" cl_download_ingame "1" cl_forwardspeed "400" cl_himodels "0" cl_idealpitchscale "0.8" cl_lc "1" cl_logocolor "#Valve_Orange" cl_logofile "lambda" cl_lw "1" cl_mousegrab "1" cl_timeout "60" cl_updaterate "60" cl_vsmoothing "0.05" con_color "255 180 30" con_mono "0" console "1.000000" crosshair "1.000000" fps_max "60.0" gamma "2.500000" gl_dither "1" gl_flipmatrix "0" gl_fog "1" gl_monolights "0" gl_overbright "0" gl_polyoffset "4" gl_vsync "1" hisound "1" hpk_maxsize "4" hud_capturemouse "1" hud_centerid "0" hud_classautokill "1" hud_draw "1" hud_fastswitch "0" hud_takesshots "0" joystick "1" lookspring "0.000000" lookstrafe "0.000000" m_customaccel "0" m_customaccel_exponent "1" m_customaccel_max "0" m_customaccel_scale "0.04" m_filter "0" m_forward "1" m_pitch "0.022000" m_rawinput "1" m_side "0.8" m_yaw "0.022" model "gordon" MP3FadeTime "2.0" MP3Volume "0.8" mp_decals "300" name "Player" net_graph "0" net_graphpos "1" net_scale "5" r_detailtextures "0" sensitivity "3.000000" skin "" suitvolume "0.250000" sv_aim "1" sv_voiceenable "1" team "" tfc_newmodels "1" topcolor "30" viewsize "120.000000" voice_enable "1" voice_forcemicrecord "1" voice_modenable "1" voice_scale "1" volume "0.260000" +mlook +jlook exec userconfig.cfg userconfig.cfg: joyname "sixaxis" joyadvanced 1 joyadvaxisx 3 joyadvaxisy 1 joyadvaxisz 4 joyadvaxisr 2 joyadvaxisu 3 joyadvaxisv 1 joyforwardsensitivity -1.0 joysidesensitivity 1.0 joypitchsensitivity -1.0 joyyawsensitivity -1.0 joyforwardthreshold 0.15 joysidethreshold 0.15 joyyawthreshold 0.15 joypitchthreshold 0.15 joyadvancedupdate +mlook +jlook


I have all joystick options turned on in the menus. I'm not sure what the problem is.

edit: um the /code doesn't work?
Τελευταία επεξεργασία από Xenphor; 31 Αυγ 2013 στις 19:42
< >
Εμφάνιση 1-6 από 6 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50

Steam for Linux > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Ημ/νία ανάρτησης: 25 Ιαν 2013 στις 10:51
Αναρτήσεις: 6