Steam for Linux

Steam for Linux

Steam for Linux > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
dedicated server crash in ubuntu 12.04
when i try to start a dedicated server in killing floor the server crashed and i have to restart killing floor, i don't know how to gather any usefull info but if you tell me what to do, ill be happy to help,
os ubuntu 12.04 32bit LTS
< >
Εμφάνιση 1-6 από 6 σχόλια
Run steam with terminal to get any error messages from steam. (Ctrl+Alt+T>~$steam) to get error messages from killing floor server, you will have to launch killing floor in the terminal, which would mean finding where in the steam library it was stored and launch it from that. Best of luck.
where do i do that in ubuntu 12.04 32bit LTS?
Exit steam
Press Ctrl+Alt+T
This will open terminal
It will show "[username]$~"
Type in "steam" and hit enter
then launch killing floor server
in the terminal, look for error messages
i beleve this is the info you are looking for

System startup time: 15.22 seconds
ExecCommandLine: "/home/elphias/.steam/root/ubuntu12_32/steam steam://open/driverhelperready"
ExecSteamURL: "steam://open/driverhelperready"
ExecCommandLine: "/home/elphias/.steam/root/ubuntu12_32/steam steam://open/driverhelperready"
ExecSteamURL: "steam://open/driverhelperready"
Game update: AppID 1250 "Killing Floor", ProcID 22785, IP 0.0.0.0:0
Steam: An X Error occurred
X Error of failed request: BadWindow (invalid Window parameter)
Major opcode of failed request: 20 (X_GetProperty)
Resource id in failed request: 0x4000074
Serial number of failed request: 10259
Setting breakpad minidump AppID = 1250
Steam_SetMinidumpSteamID: Caching Steam ID: 76561197974598628 [API loaded no]
saving roaming config store to 'sharedconfig.vdf'
roaming config store 2 saved successfully

(steam:22487): Gtk-CRITICAL **: IA__gtk_widget_get_visible: assertion `GTK_IS_WIDGET (widget)' failed

(steam:22487): Gtk-CRITICAL **: IA__gtk_widget_set_visible: assertion `GTK_IS_WIDGET (widget)' failed

(steam:22487): Gtk-CRITICAL **: IA__gtk_widget_set_visible: assertion `GTK_IS_WIDGET (widget)' failed

(steam:22487): GLib-GObject-WARNING **: invalid uninstantiatable type `(null)' in cast to `GObject'

(steam:22487): GLib-GObject-CRITICAL **: g_object_unref: assertion `G_IS_OBJECT (object)' failed
AL lib: sdl.c:228: No OpenAL capture support in the SDL backend at this time.
Installing breakpad exception handler for appid(gameoverlayui)/version(20130108113744_client)
Installing breakpad exception handler for appid(gameoverlayui)/version(1.0_client)
Installing breakpad exception handler for appid(gameoverlayui)/version(1.0_client)
Installing breakpad exception handler for appid(gameoverlayui)/version(1.0_client)
[0110/003231:WARNING:proxy_service.cc(646)] PAC support disabled because there is no system implementation
Game removed: AppID 1250 "Killing Floor", ProcID 22786
Generating new string page texture 124: 256x256, total string texture memory is 3.06 MB
saving roaming config store to 'sharedconfig.vdf'
roaming config store 2 saved successfully


hope this helps
Can you start a dedicated server from Killing Floor or is it just a normal, ingame server? Cause it seems that there is no dedicated Killing Floor server for Linux yet, at one from Steam library is not working yet.
here's what happens when i try to run it a diffrent way using steamcmd, i had it working then i broke it somehow


elphias@Chronos:~/Steam/SteamApps/common/Killing Floor Dedicated Server - Linux/System$ ./ucc-bin-real server KF-bioticslab.rom?game=KFmod.KFGameType?VACSecured=true?MaxPlayers=6 -nohomedir
Missing Class Class Editor.TransBuffer
Sent ./crashlog-40de2fc1ae7191bc88efeaf86f4556f6.txt
Browse: KF-bioticslab.rom?Name=KFPlayer?Class=Engine.Pawn?Character=Corporal_Lewis?team=1?Sex=M?game=KFmod.KFGameType?VACSecured=true?MaxPlayers=6
Collecting garbage
Purging garbage
Garbage: objects: 59153->59152; refs: 759734
Game class is 'KFGameType'
[S_API FAIL] SteamAPI_Init() failed; SteamAPI_IsSteamRunning() failed.
[S_API FAIL] SteamAPI_Init() failed; unable to locate a running instance of Steam, or a local steamclient.dll.
STEAMAUTH : Steam auth system activation failed
Bringing Level KF-bioticslab.myLevel up for play (30) appSeconds: 4.366087...
GameInfo::InitGame : bEnableStatLogging False
KFLRules = KF-bioticslab.KFLevelRules0
Game length = 2
UdpServerQuery(crt): Port 7717 successfully bound.
Resolving master0.gamespy.com...
MasterServerUplink: MasterServerGameStats not found - stats uploading disabled.
Defaulting to false
Defaulting to false
Loading Available Maps
Loading Game Types
xWebAdmin.UTServerAdmin Initialized on port 8075
KFDoorMover KF-bioticslab.KFDoorMover16 (Function KFMod.KFDoorMover.PostBeginPlay:0214) Multiple triggers found!
KFDoorMover KF-bioticslab.KFDoorMover16 (Function KFMod.KFDoorMover.PostBeginPlay:0214) Multiple triggers found!
KFDoorMover KF-bioticslab.KFDoorMover16 (Function KFMod.KFDoorMover.PostBeginPlay:0214) Multiple triggers found!
KFDoorMover KF-bioticslab.KFDoorMover16 (Function KFMod.KFDoorMover.PostBeginPlay:0214) Multiple triggers found!
KFDoorMover KF-bioticslab.KFDoorMover16 (Function KFMod.KFDoorMover.PostBeginPlay:0214) Multiple triggers found!
KFDoorMover KF-bioticslab.KFDoorMover16 (Function KFMod.KFDoorMover.PostBeginPlay:0214) Multiple triggers found!
KFDoorMover KF-bioticslab.KFDoorMover16 (Function KFMod.KFDoorMover.PostBeginPlay:0214) Multiple triggers found!
Resolving tripwireinteractive.com...
Resolved master0.gamespy.com (69.10.30.248)
UdpGameSpyUplink: Master Server is master0.gamespy.com:27900
UdpGameSpyUplink: Port 7718 successfully bound.
Resolved tripwireinteractive.com (69.31.134.234)
Open myLevel Thu Jan 10 03:47:50 2013 192.168.11.32:13253
Signal: SIGSEGV [segmentation fault]
Aborting.


Crash information will be saved to your logfile.

Developer Backtrace:
[ 1] ./ucc-bin-real() [0x846ee5b]
[ 2] [0xb76f3400]
[ 3] ./ucc-bin-real() [0x81681c7]
[ 4] ./ucc-bin-real() [0x82c5e67]
[ 5] ./ucc-bin-real() [0x82c34e7]
[ 6] ./ucc-bin-real() [0x82c5f81]
[ 7] ./ucc-bin-real() [0x82d3831]
[ 8] ./ucc-bin-real() [0x82d4244]
[ 9] ./ucc-bin-real() [0x852dce8]
[10] ./ucc-bin-real() [0x81702d4]
[11] ./ucc-bin-real() [0x8141a37]
[12] ./ucc-bin-real() [0x810f636]
[13] ./ucc-bin-real() [0x804e1a4]
[14] /lib/i386-linux-gnu/libc.so.6(__libc_start_main+0xf3) [0xb740a4d3]
[15] ./ucc-bin-real() [0x804b4b1]
Unreal Call Stack: ULevel::NotifyReceivedText <- UControlChannel::ReceivedBunch <- UChannel::ReceivedSequencedBunch <- Direct <- UChannel::ReceivedRawBunch <- DispatchDataToChannel <- BunchData <- UNetConnection::ReceivedPacket <- UNetConnection::ReceivedRawPacket <- UTcpNetDriver::TickDispatch <- UpdatePreNet <- ULevel::Tick <- TickLevel <- UGameEngine::Tick <- UpdateWorld <- UServerCommandlet::Main
Exiting.
FileManager: Reading 0 GByte 169 MByte 310 KByte 939 Bytes from HD took 0.403299 seconds (0.150328 reading, 0.252972 seeking).
FileManager: 0.000000 seconds spent with misc. duties
Name subsystem shut down
Allocation checking disabled
elphias@Chronos:~/Steam/SteamApps/common/Killing Floor Dedicated Server - Linux/System$

< >
Εμφάνιση 1-6 από 6 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50

Steam for Linux > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Ημ/νία ανάρτησης: 5 Ιαν 2013 στις 0:36
Αναρτήσεις: 6