This Land Is My Land

This Land Is My Land

Xem thông số:
31 đang trò chuyện nhóm  | 
Xem thông số
Experience the frontier as a chief of a Native American tribe and resist the onset of the settlers. Explore the vast world full of hostile humans and animals while defining your narrative through the decisions you make. Survive, hunt, craft, unite and lead the tribes to take back your lands.
Trò chơi truy cập sớm
Truy cập ngay lập tức và bắt đầu chơi; tham gia vào trò chơi khi nó đang phát triển. Tìm hiểu thêm.
Xem nội dung chính thức và phổ biến nhất trong cộng đồng trong tuần qua.  (?)
Đang tải