Hoạt động cộng đồng
Cộng đồng và nội dung chính thức cho mọi trò chơi và phần mềm trên Steam.  
Trung tâm phổ biến
Stellaris
4 tác phẩm mới tuần này
Resident Evil 6 / Biohazard 6
19 tác phẩm mới tuần này
The Painscreek Killings
22 ảnh chụp mới tuần này
Far Cry 5
19 tác phẩm mới tuần này