Αυτό το παιχνίδι είναι πλέον διαθέσιμο στο Steam!

Σας ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας στην επιλογή αυτού του παιχνιδιού για διάθεση μέσω του Steam. Παρακάτω βρίσκονται περισσότερες πληροφορίες συμπεριλαμβανομένου και συνδέσμου για την σχετική σελίδα του καταστήματος στο Steam.

Of Guards And Thieves
13 Μαΐου - HelbaOGAT is 3 years old! Free Premium weekend for everybody.

Happy birthday Of Guards And Thieves! To celebrate it we're giving every Demo/Free players the opportunity to try all the premium features during the weekend. You'll be able to use all the maps, classes, gamemodes and map editor, enjoy ;-)

* Free Week End event will last until Monday!

In other news, we're working on a better way to build and share custom maps that will be published at the end of the month. Here's a little preview about the Map Browser.

Map Browser Preview

FULL RESOLUTION IMAGE HERE [www.helba.org]

The new in-game Map Browser will allow you to share your custom maps with other players and install any public map to use in your games.
Also, maps now will be saved and downloaded from our servers to avoid any type of issues related to peer to peer connections when users host their game.

Features preview
Selectable filters
 • Show W.I.P (Show/Hide unfinished maps)
 • Installed (Show/Hide already installed maps)
 • Editable (Show/Hide editable maps)
 • Featured only (if ON shows only featured maps)


Maps list, order and filter
Maps can be ordered with various filter,
 • Most played
 • Top rated
 • Newest
 • Recently updated


Maps can be filtered by gamemodes and game type,
 • Competetive
 • Fun/Casual
 • Multiplayer
 • Singleplayer
 • Co-Op


In the top right section additional filters are available in order to look for a specific map name or author.

Map Details
The map details area on the right contains all the details for the selected map.

General Information
 • Map Name
 • Author
 • Release Date
 • Last modified date
 • Number of plays
 • Likes


Gamemodes Compatibility
Show which gamemodes are compatible with the selected map.

Description can be edited by the author directly inside the map editor gamemode.

Install/Unistall button are self-explanatory.
Installed maps will be available in the map selection screen in your game Lobby.

Daily Reports !
Daily reports consists in daily publication of something new on which we worked.
This kind of report are more focused and includes small tasks like 3d art showcase as new gun, skins, map editor new content, new features and content explanation, game design ideas, and more.

Daily reports will be published on Facebook page/Twitter and on dedicated monthly thread here on the official forum.
Usually there will be one publication per day.
DEDICATED FORUM THREAD HERE [www.subvertgames.com]

NEW DEVELOPMENT ROADMAPS AND PROGRESSION !
Here our new development schedule

DEDICATED FORUM THREAD HERE
[www.subvertgames.com]


That's all for now!
More details about the Map Editor and the Save/Load/Sharing process will be available with the dedicated update.

2 Φεβρουαρίου - Helba


Subscription end on 6 February 2016 !
Read the article to discover how to join the tournament.

Hello guys, and welcome to the first edition of the OGAT Hunger Games unofficial tournament!

*For more detail and question please check the official thread ->
HERE [www.subvertgames.com]

General informations
Hunger Games is a mod created by the player Lupo511 based on our official RP-Sandbox gamemode, so keep in mind that the tournament is unofficial but supported by the developers for recreational purposes, there may be bugs and inconvenience that may not reflect the current state of the game.


How does the Hunger Games mode work?

In the Hunger Games mode 24 players (called tributes) are put inside an arena where they have to survive and fight each other to death, until only one remains alive. That last player will be the winner. There is no respawn, when you die you are out of the game. You start with nothing in your inventory and you have to gather resources exploring the map, because the better your equipment is the more your chances to survive are. Steal your victims's inventory, use the environment to your advantage and study a good plan. Be smart, be quick, be brave, and you will manage to be the winner!

Hunger Games will take place in the River City map,
FULL RESOLUTION IMAGE HERE [www.helba.org]


Tournament Rules and organization

Every match will have no more than 24 players. In case there are more than 24 participants in the tournament there will be qualification matches. The winners of the qualifications will go ahead and play in the great final match. There will be a draw to randomly choose the players of every qualification match (if there are enough players from nearby countries there is a possibility of country specific qualifications in order to reduce lag advantage).

Tournament rules:
!!Infringement of the following rules can be punished at the organizer's discretion!!

1) Only one player can win the OGAT Hunger Games.
2) Every match consists of no more than 24 players.
3) We require extreme precision with match times. The server will be locked 10 minutes before the event starting time and whoever is not in the server by that time will be left out, so be sure to be there earlier. The match will start exactly at the declared time. We will be 100% precise with timing and we will not wait for any late player.
4) Any type of hack or cheat is strictly forbidden. Any player caught using hacks or cheats will be instantly disqualified with no option to get back in the tournament, and in some cases banned from the game.
5) Players are expected to mantain a friendly and fair behaviour. Any type of misbehaviour against other players (including but not limited to racism or insults) is not tolerated.
6) We don't accept any complain about lag. However, we will do our best to remove lag problems in the games.

How to join

Joining the tournament is very easy. First of all, read carefully the Tournament Rules and Organization section and make sure you understood everything. When you have done that continue reading this section.
In order to join just click on the "Go to the join page" link below, this will take you to a new page. Enter your OGAT profile username and click the join button. A confirmation message will appear saying that you succesfully joined the OGAT Hunger Games. Do not ask to join the tournament in this topic.

Tournament registration page =====>>>
CLICK HERE [ogatmaps.altervista.org]

That's it, now you are a participant in the OGAT Hunger Games, be sure to check this topic in order to see all the news and timings.
Note: The players list on the forum (this page) is updated manually, so don't be worried if you don't see your name, you just have to wait until we check the new subscribers.PRIZES

Winner
- The OGAT Hunger Games 1st Edition in-game exclusive trophy*
- OGAT account type upgrade to "V.I.P" (1x)
- x4 OGAT Steam Key
- Everlasting glory and fame for being the 1st winner of the 1st edition ever of the OGAT Hunger Games

Second place
- OGAT account type upgrade to "Funders' Army" (1x)
- x2 OGAT Steam Key
- A pat on the back (cit.)**

Third place
- OGAT account type upgrade to "Supporter" (1x)
- x1 OGAT Steam Key

*In-game trophies are not part of the game yet. You will receive the trophy in the future.
**Not actually a pat on the back, but I can send a smiley chat message to you if you want :).

Hunger Games Beta Testing
Here's something that you might like. Since many of you want to try the mode out as soon as possible, we are doing a beta testing session open to everyone usually during the weekend for 3-4 hours.

If you are interested to join the beta testing session i recommend to follow the Hunger Games official thread on our forum -> HERE [www.subvertgames.com]


Schedule
Subscription period: end on 6 February 2016
Play period: To be decided

Current participants
Theomatic
CrazyRavioli
Kitcarson
Idulus
fks
Jack583
RaT
preadatordetector
HUNTER
Chrisco
SilverCheese
imbetterthanmoe
Linnea
FreshSheet
OfficerCharli
MardyBum
baophan122
Natula
Knoxxus
Jiggle
Brownboy02
Officermorgan
pogidragon
Flinn
MarkChanChan
Anime
Cobyx
Lythelio
BATMAN
green-mist
Kosuke
gold12
JKs
MrAge
Prooty
TheRoyalAssassin
Sptut379
Michael Pontifex IV
Jay_Boy123
tabascosauce
marcospereira
Hostile_Turtles
akkisham
BlackEagle13
kajukazz
kakashianbu71
TrollRekr
MrGeorge15
henoch
IanCJB
BBora
PUSSIEMAN
[SILENCE] Ice Demon
MacMillan123
yolo33
Lukeace
Deadly---Derp
Science_Ninja
KiwiBird419
Jikora1488
Dragon0986
RefrigerRaider
SkyScrap
Gryfof124
Bolbolita
Goveja zupa
James456
NinjaCatSoCool
Doctor
Cleopatra
President Snow
PENISDICKCUNT
[]-[] KUNNO []-[]
Khyros
VanillaCream
SystemDC
Cheese32
Ultimatepooprider24
DeadlyRumors
CQCNakedSnake
EviL PanCaKe

*For more detail and question please check the official thread ->
HERE [www.subvertgames.com]

See you in-game!

7 Δεκεμβρίου 2015 - Helba

Of Guards and Thieves - Update 74 Map Editor and stuff!

Hi guys, finally the Map Editor v.1 is available for everyone!

It took us a lot of time and a huge amount of work but it's a really important addition to the game that will give the players a potentially infinite map amount and a way to express your creativity.Here the content list for the update 74
Map Editor 1.0
 • More than 800 unique objects
 • 7 unique layer
 • 53 unique tileset
 • Local loading/saving of maps
 • Online multiplayer map editing
 • Basic pixel painting
 • Limited gamemodes compatibility (TDM-IG-gTDM-VIP-MadBall) (other gamemodes will be added gradually with new updates)
 • 100x100 meters of editable space

New content and bug fixes
 • New class: Meat Zombie
 • Healing abilities for Meat Zombie
 • Meat Zombie Avatar
 • Level Cap upped to Level 40
 • FIX: Second grenade now deal the correct amount of damage
 • Networking improvements
 • BALANCE: Fat Zombie rebalance.
Map Editor v.1
Here's a quick video preview that shows how to create a medium size house and some outdoor vegetation.
https://www.youtube.com/watch?v=B71UdDTbU94

Tons of unique assets
Map Editor assets are organized in LAYERS, TILESETS and TILES and feature more than 800 placeable objects.
"Layers" works as main category selection tool, "tilesets" rapresent a further subdivision into a specific sets of objects,
and "tiles" are the specific objects that you can place into the scene.


7 different layers for a total of 892 different tiles, subdivided in 53 tilesets.
 • Floors - 4 tilesets with 78 tiles
 • Layout - 14 tilesets with 297 tiles
 • Furniture - 17 tilesets with 236 tiles
 • Ground Decoration - 11 tilesets with 132 tiles
 • Lights - 3 tilesets with 38 tiles
 • Roof - 1 tilesets with 1 tiles
 • Gameplay - 3 tilesets with 48 tiles


Map Editor Guide
If you need in-deep information and guidelines about the Map Editor check the official guide HERE

Map Creation and Sharing
Map Creation, Saving and Loading
To create a new map click the "New Map" button available inside the gamemode selection screen as host.

Click "Host a new game" button.


Setup your game room name and options *(Keep in mind that if you don't put any password everyone will be able to join your room with editing permissions).


Select the "Map Editor" game mode.


Create a new map by clicking the "New Map" button, select the new "untitled map" and start the game.


Saving your custom maps
The map can be saved from the map editor gamemode in the dedicated "SETTINGS" section available in the top right corner of your screen.

Enter your map title and click the "SAVE" button to save the map in your hard drive.
NOTE: the map won't be saved automatically, you have to do it manually, be sure to save the map often.


Loading/Playing your custom maps
Your custom maps (with the wrench icon) are listed alongside the official maps in the gamemodes/maps selection screen, just choose the desidered map and launch the game.

Simply select your custom map and start the match.


Map Sharing
We're building an integrated system to save maps in the cloud and share them but at the moment the only way to share a map is to do it manually.
Right now every map is saved with an unique Map ID in this folder (Documents/Subvert Games/OGAT/maps).

Retrieve the desidered map ID inside the gamemodes/maps selection screen


Look for the map file with the correct map ID inside your (Documents/Subvert Games/OGAT/maps) folder.


Send the map file to your friends or feel free to publish it on our official community forum or Steam forum.

IMPORTANT NOTE! Sharing your maps means that you're giving it entirely to another user, meaning that the new user will be able to edit and rename the map.
If you are afraid about copyright and map stealing issues do not share your maps until the official sharing tool is released.

NOTE: In the future Map Editor update maps will be saved directly online on our servers, and there will be an in-game workshop that allow users to publish, share and rate maps.

Quit the Map Editor mode
Click the "Quit" button in the SETTINGS tab to return into the Lobby.
REMINDER: Save the map before quitting the editor!!!

Editor Tools and Controls
Map Editor have 4 different main tool, each one has a precise use and features.

BUILD - The core of the Editor, allow to place and delete objects using the tiles browser.
TEST - This mode allow to quick test the map.
SETTINGS - Contain different options and controls (map title/save/sun control/quit button)
SELECTION & EDIT - (*not available yet) Will be used to setup interactive object ID's and stuff such lights, lightswitches, objectives and more.


Online map editing
Map Editor allow you to create maps online with other players, basically you can chose between 3 different server settings.
Private server : Select a password during the game creation phase, doing this you can avoid griefers. Give the password to your friends if you want them to join in.
Open Server with Spectating mode : Open server without password. turn OFF the spectator autojoin option inside the lobby options area. With this setup other players can spectate your game without editing and chat permission.
Open Server : Open server without password. Everyone can join your server with editing permission, be careful about griefers. If someone mess up your map just quit the editor without saving and change the server rules.

New Class: Meat Zombie!
The Meat Zombie is a support class equipped with 2 healing abilities and one melee attack.

Meat Zombie Stats
 • HP: 55
 • Movement Speed: 4.6
 • Melee damage: 25 hp
 • Melee Attack Speed: 0.3s
 • Healing touch: +10 hp
 • Healing touch speed: 0.45

Healing Spit
The Healing Spit ability creates a pool of curative blood that heals allies and enemies that pass through.


New Avatar
Meat Zombie avatar is now available as Avatar.


Level Cap upped to Level 40

18 Οκτωβρίου 2015 - Helba

Of Guards and Thieves - Map Editor Preview


Hi guys, finally we can show something about the upcoming Map Editor update.
At the moment we are stress testing all the system in private, public release date depends on how many bugs/issues will come out during the next few days.
Seems ok right now and probably it will not take long hopefully.

It took lots of time and huge amount of work but we know that will be a really important addition to the game.

First update will include the Map Editor version 1.0, that includes these features,
Map Editor 1.0

 • More than 250 unique object
 • 6 different layer
 • 41 different tileset
 • Local Map Saving/Loading
 • Online map editing with friends
 • Basic pixel painting feature
 • Limited gamemodes compatibility (TDM-IG-gTDM-VIP-MadBall)(*other gamemodes will be added
  gradually with new updates)
 • 100x100 meters of editable space
 • Runtime map loading


Map Editor video preview

Here a quick video preview that showing a medium size house building with natures element.

https://www.youtube.com/watch?v=B71UdDTbU94

Pixel Painting

Using the map editor, you can paint custom 100x100 image in pixel art, by using the "Floor" tileset that include 65 different colors palette.Lots of Object

As i said above the first Map Editor update includes more than 250 unique object and will increase in number with the next updates,
in order to improve the map variety possibility.Quick map design sampleMore details soon! Stay tuned.

Official Teamspeak reminder
"Of Guards and Thieves" official Teamspeak server is now up and available for everyone.

To connect use this address: ts.ofguardsandthieves.com
---------------------------------------------------------------------------
You can find the Teamspeak rules HERE
---------------------------------------------------------------------------
If you need a private channel for your Clan/Friend Groups read HERE

13 Αυγούστου 2015 - Helba

Of Guards and Thieves 71.4 UpdateHere's the complete changelog for 71.4 update:
71.4 Changelog

 • New Gamemode : RAC (Racing)
 • New profile Avatars (x2)
 • New Map: Race Track
 • Driveable cars
 • New Class for Sandbox: Paramedic (2 skins)
 • New Class for RAC: Driver
 • New Main Menu interface
 • SANDBOX Update: new items "resource" and "lightsource"
 • More Loot for Sandbox (150 to 250 active items spawn)
 • Bug Fix : Invisible shield do not work anymore in Sandbox
 • Map Editor announcement


New Gamemode, RACE! (RAC)

Update v71.4 is now available with a new brand gamemode that features cars, racing mode and a new map.


Gamemode content list
 • Free race mode with laptime leaderboards
 • 2 new characters (Driver)
 • 2 new avatars
 • Cars with various colors
 • New Map, Racing Track
 • 15 minutes game with night&day cicle


Driver Class

Driver Avatar

CarsNew Map, Racing Track with night&day cicle


Sandbox update

New items type "resource"
We introduced a new type of items called "resources", this type of items will be used for crafting purpose and other stuff.
"Resource" items will be found both as a classic spawned item, or through harvesting certain objects with tools (pick axe for rocks, axe for wood, knife for herbs and others combo)

For now these items have no real use, they are available only for testing purpose like picknig them up, drop and bring them with you.

Available resource list
 • Wooden Stick
 • Wood Plank
 • Trunk
 • Stone Slab
 • Stone Brick
 • Empty FuelcanNew items type "lightsource"
As the previous one, testing purpose items, you can pick up and drop where do you want in order to create small camps or lit zone.
This type of items will be used for cooking food, purify water and others crafting recipes.Paramedic class with 2 skins and AvatarsMAP EDITOR ?!

Over the last four months we have worked very hard on the Map Editor, that's why we were forced to slow down with the standard update schedule.
We finally reached a good point with the editor and i can announce that the map editor v1.0 update will be available soon.

The first map editor version (v1.0) will include the following features:
 • More than 300 placeable unique items
 • Multilayer items placement
 • Tileset and tiles system
 • Webserver for saving and sharing maps
 • online cooperative map editing
 • Limited gamemode compatibility


More materials will be shown soon with a Youtube video and dedicated showcase articles.

Official Teamspeak reminder
"Of Guards and Thieves" official Teamspeak server is now up and available for everyone.

To connect use this address: ts.ofguardsandthieves.com
---------------------------------------------------------------------------
You can find the Teamspeak rules HERE
---------------------------------------------------------------------------
If you need a private channel for your Clan/Friend Groups read HERE

< 1  2  3  4  5  6 >
Εμφάνιση 1-5 από 28 καταχωρήσεις