เกมนี้ได้วางจำหน่ายบน Steam แล้วในขณะนี้!

ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณที่ทำให้เกมนี้ได้รับเลือกให้วางจำหน่ายผ่าน Steam ข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงลิงก์ไปสู่หน้าร้านค้า Steam สามารถพบได้ด้านล่าง

Greenlight กำลังหยุดดำเนินการแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการส่งเกมขึ้นบน Steam กรุณาดูที่ โพสต์บล็อกนี้
Drox Operative
11 กันยายน 2013 - Soldak Entertainment

Since the last official patch, the patch adds Drox Guild quests (IotA), adds new race services: order planetary goods (Hive), call for recruits (Drakk), retraining (Cortex), buy bombs (Brunt), enhance components (Utopian), and spying (Shadow), balances the races to be more unique, and fixes a bunch of other minor issues.

It seems I've hit a size limit, so the following is truncated a little.

1.024 change list:

 • fixed Utopian enhanced sockets not working until save/resume (CaptainWinky) (IotA)
 • ceasefire now clears enemies and projectiles better (wrestless)
 • now normal happiness drop of crew is half as much as normal if the same race as you
 • Shadow's spy trait now affects espionage and sabotage
 • now Shadow has a resistance to being spied on
 • increased start alliance time by 25% (IotA)
 • increased Drox Guild quest xp rewards by 50% (IotA)
 • increased Drox Guild quest credits rewards by 100% (IotA)
 • increased ancient quest chances by another 50% (IotA)
 • tripled beam station firing times (Steve) (IotA)
 • fixed fighter base playing lots of spawn sounds when no new fighters emerged (Steve) (IotA)
 • fighters from monster fighter bases now attack the player correctly (Steve) (IotA)
 • now get warning if try to reduce power load on something that uses none
 • no longer use credits if can't reduce power load because uses none or already reduced as much as possible (Yindo)
 • no longer show race specific crew slot in no life mode (Tuidjy) (IotA)
 • increased asteroid chances by 50%
 • no longer have Drox bonus orders if playing with Drox involvement higher than minimal (IotA)

1.023 change list:
 • can now order planetary goods from Hive planets
 • can now call for recruits on Drakk planets (costly and still have to do a recruit quest though)
 • can now retrain your crew points at Cortex planets
 • can now buy bomb type of quests from the brunt (player gets to choose the victim race)
 • you can now pay Utopian planets to try to enhance your components with added sockets (IotA)
 • can now pay Shadow to do your spying for you (expensive, they are better at spying, they will get mad at you if they are caught)
 • increased Economist trait bonuses - starting credits 2.0 to 3.0, trading 1.5 to 2.0, and credits produced 1.5 to 2.0 - Human
 • colony ships now only cost expansion races 25% of normal cost - Human and Lithosoid
 • increased Dryad gift chances from 35/50 to 25/60
 • decreased Dryad RepairCostMult from 0.5 to 0.33
 • increased minerals produced by Industrial races from 2.0 to 3.0 - Utopian
 • increased Utopian ClearLevel quest chances from 0.025 to 0.05
 • increased Fringe chances to start attack quests from 0.001 to 0.003
 • increased Fringe propaganda and sabotage chances from 7.0 to 10.0
 • increased Productive trait bonuses - minerals 1.5 to 2.0 and food 1.5 to 2.0 - Hive
 • increased Natural Flyers bonuses - attack 0.2 to 0.3, defense 0.3 to 0.4, and added 0.4 movement bonus - Drakk
 • increased Hardy max population bonus from 1.5 to 2.0 - Lithosoid
 • increased Brilliant tech bonus from 2.0 to 3.0 - Cortex
 • increased Spies trait spy try chance from 2.0 to 2.5 - Shadow
 • increased Shadow chances to start trick attack quests from 0.001 to 0.003
 • increased Demand trait demand chance from 1.75 to 2.25 - Brunt
 • increased Scavenger trait find items chance from 2.0 to 3.0 - Scavenger (IotA)
 • increased Scavenger ReverseEngineeringChance from 0.3 to 0.5 (IotA)
 • increased MinGambleSucessChance from 0.2 to 0.3
 • Drox Guild will no longer ask for alliances with races that don't sign alliances (CaptainWinky) (IotA)
 • increased repair costs 50%
 • added appropriate VendorItemSkew to scavenger (IotA)

1.022 change list:
 • fixed some issues in Challenge 9
 • added new Drox Order sound (IotA)
 • halved protect race time (RoboAV) (IotA)
 • will no longer get alliance quest if already in alliance with that race (wrestless) (IotA)
 • will no longer get start war quest if races are already in war with each other (IotA)
 • will no longer get build alliance quest if races are already in an alliance with each other (IotA)
 • halved time allowed for getting all gate activations (IotA)
 • now get rewards for prevent win type quests when win sector (IotA)
 • disappearFromEnemies now clears attackers list
 • now when adding attackers make sure only added once to attacker list
 • now remove all projectiles between warring races when they declare peace
 • rebalanced raiders (18% weaker), drones (25% stronger), and bombers (50% stronger)
 • moved bomber bonus from health to damage like it should be to compensate slower shots
 • decreased most Drox Guild quest times by 33% (IotA)
 • fixed a problem with 3rd part of resurrect quest (IotA)
 • on List and DropDownBox now currently highlighted option is drawn with bold

1.021 change list:
 • now clear enemies when a ship changes races
 • fixed ships not changing alliegance correctly when their planet was taken over
 • added Drox Guild quests system (IotA)
 • added destroy race Drox quest (IotA)
 • added Protect Race quest (IotA)
 • added Race Survival quest (IotA)
 • added Ally quest (IotA)
 • added Start War quest (IotA)
 • added Build Alliance quest (IotA)
 • added Stop War quest (IotA)
 • added Prevent Win Type quests (one for each win type) (IotA)
 • added Allow Only Win Type quests (one for each win type except Diplomatic) (IotA)
 • added Win Time Limit quest (IotA)
 • added Make Most Powerful Race quest (IotA)
 • added Make Race Weaker quest (IotA)
 • added Activate All Gates quest (IotA)
 • now save monster rarity better
 • monster races are now harder to unlock as a starting race (IotA)
 • rebel races are now easier to unlock as a starting race (IotA)
 • subraces are now easier to unlock as a starting race (IotA)
 • ancients are now easier to unlock as a starting race (IotA)
 • now achievements tell you how far you have gotten
 • double click now works on select other race UI
 • added XP bar to race solve quest screen so you can see your XP gain when solving quests
 • changed the tech station model (IotA)

22 สิงหาคม 2013 - Soldak Entertainment

Since the last official patch, the patch adds reinforcement, defection, and anti-leader events (IotA), hopefully fixes the Shadow cheating issue, and fixes a bunch of other minor issues.

1.020 change list:

 • fixed Shadow getting credits/minerals for lost ships more than once
 • fixed an infinite loop if a help gets too large for screen and has no specified size (Laivasse)
 • increased ancient behind bonus from 1.5 to 2.5
 • changed it so game doesn't run before the player gets into the game
 • decreased Shadow minerals/credit penalty from 0.5 to 0.9
 • went back to lower quality components can have modifiers (causing problems with scavenger stuff) (Tuidjy)
 • no longer announce each defection/reinforcement in galactic karma events (IotA)
 • DPS now has a comma if large enough
 • realigned some stats on character menu to fit larger numbers better (Tuidjy)

1.019 change list:
 • added reinforcements event (IotA)
 • added Major Reinforcements Galactic Karma event (IotA)
 • added defection event (IotA)
 • added Major Ship Defection Galactic Karma event (IotA)
 • added Anti-Leader Galactic Karma event (IotA)
 • increased Shadow penalty on credits and minerals from 0.8 to 0.5
 • increased trap ShortDelayMin from 0.25 to 0.75
 • fixed quick negative rumors not working at planet (Tuidjy/Laivasse)
 • now destroying monster race planets and ships increases legend (Tuidjy)
 • scavenger components are now scavenger only (IotA)
 • now get XP from marine kills (wrestless) (IotA)
 • fixed a couple issues preventing races from making all of the station types (Steve) (IotA)
 • fixed another issue with not clearing damage done correctly when a planet switches races (CaptainWinky)
 • increased chance of marine modifier from 0.25 to 0.4 (IotA)
 • if rebels rebel they can now start up the normal race again
 • fixed tractor and repulsor beams freezing enemies sometimes (homyak555)
 • ancients now get bonuses if they are not the most powerful race (IotA)
 • now monster missiles have 25% better chance to hit
 • now monster ballistics have 50% better chance to hit (assuming target doesn't get out of the way)
 • fixed a potential crash in Quest::pickRandomBoss
 • added not available warning when clicking on the shared stash in hardcore
 • made Overlord color darked to not clash with Dryad color as much
 • damaged armor plating no longer makes component almost broken symbol come up on main screen
 • now show race in Unleash an Ancient (supplies) quest title (wrestless) (IotA)
 • now can't use X shows up on chips correctly (Steve) (IotA)
 • resource bonuses only get applied once space stations are completed (IotA)
 • now help that is too long (like Hezog description) automatically resizes to fit better
 • fixed cloaking ships not disappearing correctly when destroyed (Steve)
 • should no longer get unbreakable and durability mult modifiers on the same component (Crisses/ScrObot)
 • server name widget now has twice as much room (Lyranaar)
 • now highlighting shields, armor plating, structure, and energy on character or player menus tells you regen rates also (ScrObot)
 • sector difficultly now defaults better (ScrObot)
 • fixed in some cases help topics could go off screen
 • added a Crew full help topic (Evan)
 • monster races no longer care about uprisings, system attacks, and monster wars (Laivasse)
 • boarding another ship costs more energy per level now (IotA)
 • changed PROTOCOL_VERSION to 22
 • now plagues have a small chance of ending without operative help
 • now have a small not showing loot text icon on the main game screen (Mivo)
 • clouds of nanomites from anomalies now heal your fighters also (Yindo)
 • interceptors will now shoot enemy missiles (eos666)
 • moved pet health bars a little to not overlap power overload warning
 • DPS on character menu now takes into account tactical and bonus skills
 • DPS on character menu now takes into weapon speed and damage buffs
 • no longer show talk button when solving a quest for a monster (Roswitha)
 • now monsters that you have finished quests for fade out properly (Roswitha)
 • fixed loading screen after win or loss
 • fixed battery power relay text having overload warning (Laivasse)

14 สิงหาคม 2013 - Soldak Entertainment

Since the last official patch, the patch adds more space station quests (IotA), makes monster space stations more unique (IotA), fixes some race balance issues, and fixes a bunch of other minor issues.

1.018 change list:

 • added destroy X enemy stations war quest (IotA)
 • added destroy specific station war quest (IotA)
 • added destroy specific building station war quest (IotA)
 • now monster space stations go through building stages (IotA)
 • split monster space stations into missile, beam, ballastics, and fighter versions (IotA)
 • increased chances of station quests (IotA)
 • if a race solves a quest they no longer get weak race or long distance bonuses (leader reinforcement issue)
 • Shadow now have a penalty on credits and minerals production to balance their stealth
 • races now only get half reward for completing quests for other races
 • now clear enemies better on a newly colonized planet (Tuidjy/CaptainWinky)
 • fixed races sending more than 1 bounty hunter at a time (ScrObot)
 • now if a race splits into 2, the new race gets credits depending on percentage of planets taken
 • can no longer get orders to kill and save the same race (Steve)
 • fixed conflicting alliance/war Drox orders (Cardinal Ape) (IotA)
 • added marine usage to marine text (Steve) (IotA)
 • no longer show last galaxy in galaxy list twice (IotA)
 • now old galaxies are listed in a way that is more obvious what they are (IotA)
 • using consumables on NPCs now checks player's level instead of NPC's (Tuidjy)
 • can no longer try to increase durability of unbreakable components (Yindo)
 • population growth should now handle small numbers better (Tuidjy)
 • now value structure repair/armor repair on scavenger components (IotA)
 • scavenger components now compare better (Steve) (IotA)
 • fixed not showing correct race specific slots when looking at another player's inventory (Cardinal Ape)
 • mineable asteroids now rotate some
 • can now have more than 1 monster space station quest at a time (IotA)
 • changed PROTOCOL_VERSION to 21
 • decreased selection size for monster space stations (IotA)
 • fixed Doom Missile localization (ScrObot) (IotA)

6 สิงหาคม 2013 - Soldak Entertainment

Since the last official patch, the patch allows races to build stations near starlanes and wormholes (IotA), now gives quests better rewards based on destination distance, and fixes a bunch of other minor issues.

1.017 change list:

 • races can now build stations near starlane/wormholes (IotA)
 • now quests give extra credits, xp, and relations boosts the more systems away the goal is from the originator
 • fixed secondary item text not following your price comparison choice (Steve)
 • fixed auto equip not following your price comparison choice
 • fixed scavenger custom order or things like energy leechers (Tuidjy)
 • fixed giving alliance/war Drox rewards more than once (CaptainWinky) (IotA)
 • nearby stations now count as guards for planets (IotA)
 • increased BaseThrust from 50 to 55
 • fixed a few problems when transferring a quest when a planet is destroyed (Cockbite)
 • now cap scavenged components to 5 levels above planet level
 • fixed a couple issues with marine levels (Tuidjy) (IotA)
 • increased scavenge cost by 25%
 • changed PROTOCOL_VERSION to 20
 • fixed a problem where some races were getting marked as eliminated sometimes when player won the game (IotA)
 • race ships now use a better approximation of hull and engine values so a destroyed engine or a better researched engine make a difference
 • made galaxy selection UI widget larger (IotA)
 • fixed a crash when you have a drop down box selected and use the debug console command reloadmenus
 • reworked the extended characters in font so they all match correctly
 • reworked lose game menu to look better
 • added ancient specific explosion to ancient ships (IotA)
 • can no longer drop marines that are current boarding another ship (wrestless) (IotA)
 • added some text to galaxy highlight to explain a little about what the persistent galaxy stuff does (Steve) (IotA)
 • fixed a mutiny quest typo (Yindo)
 • fixed some MIRV capitalization issues (Valgor) (IotA)
 • reworded some galaxy selection stuff to make a little more clear (IotA)
 • fixed no orders to start a war text (Steve) (IotA)
 • improved can't board warning (wrestless) (IotA)

31 กรกฎาคม 2013 - Soldak Entertainment

Since the last official patch, the patch gives Scavenger planets a partial custom order ability, balances things better, and fixes a bunch of other minor issues.

1.016 change list:

 • can now pay Scavengers to scavenge a specific component type for you (partial custom order) (IotA)
 • fixed a crash when dying from grey goo and having an escape pod (CaptainWinky)
 • now planets can build a ship to transfer to another planet
 • active engine components now have value (Tuidjy)
 • decreased monster station min level from 15 to 5 (IotA)
 • race ships now get bonuses in higher difficulties
 • fixed Karma quests being hidden after announcing (Tuidjy) (IotA)
 • fixed a problem with rebel ships not being neutral
 • fixed attack bonus on stealth components (Tuidjy)
 • made ancient race ships tougher (Tuidjy) (IotA)
 • fixed scavengers using wrong model for derelict ships (Valgor) (IotA)
 • added bare bones and no life to Options Key (Valgor) (IotA)
 • fixed scavenger rebel icon (IotA)
 • added some text to marine description about 3 to 5 times more loot (IotA)
 • changed PROTOCOL_VERSION to 19
 • increased monster station quests a little (IotA)
 • changed ui_compareItemPriceForBetterThan to default to off
 • split bonus skills out into individual skills (Valgor)
 • rescue quests now get labelled currently as ship destroyed when ship that needs rescuing is destroyed (Roswitha)
 • added ui_eventTextAlpha so that event text can be made more translucent (only available from console) (ScrObot)
 • added more ancient race dialog (IotA)
 • ancient freighters, cruise liners, and colony ships now use different models (Tuidjy) (IotA)
 • using a consumable directly on a race ship now counts as a donation relation wise (Tuidjy)
 • rewrote the Ascarid description a little (Valgor) (IotA)

< 1  2  3  4  5 >
กำลังแสดง 11-15 จาก 22 รายการ