Αυτό το παιχνίδι είναι πλέον διαθέσιμο στο Steam!

Σας ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας στην επιλογή αυτού του παιχνιδιού για διάθεση μέσω του Steam. Παρακάτω βρίσκονται περισσότερες πληροφορίες συμπεριλαμβανομένου και συνδέσμου για την σχετική σελίδα του καταστήματος στο Steam.

Το Greenlight αποσύρεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παιχνιδιών στο Steam, δείτε το Steam Direct.
Drox Operative
Drox patch 1.024
11 Σεπτεμβρίου 2013 - Soldak Entertainment

Since the last official patch, the patch adds Drox Guild quests (IotA), adds new race services: order planetary goods (Hive), call for recruits (Drakk), retraining (Cortex), buy bombs (Brunt), enhance components (Utopian), and spying (Shadow), balances the races to be more unique, and fixes a bunch of other minor issues.

It seems I've hit a size limit, so the following is truncated a little.

1.024 change list:

 • fixed Utopian enhanced sockets not working until save/resume (CaptainWinky) (IotA)
 • ceasefire now clears enemies and projectiles better (wrestless)
 • now normal happiness drop of crew is half as much as normal if the same race as you
 • Shadow's spy trait now affects espionage and sabotage
 • now Shadow has a resistance to being spied on
 • increased start alliance time by 25% (IotA)
 • increased Drox Guild quest xp rewards by 50% (IotA)
 • increased Drox Guild quest credits rewards by 100% (IotA)
 • increased ancient quest chances by another 50% (IotA)
 • tripled beam station firing times (Steve) (IotA)
 • fixed fighter base playing lots of spawn sounds when no new fighters emerged (Steve) (IotA)
 • fighters from monster fighter bases now attack the player correctly (Steve) (IotA)
 • now get warning if try to reduce power load on something that uses none
 • no longer use credits if can't reduce power load because uses none or already reduced as much as possible (Yindo)
 • no longer show race specific crew slot in no life mode (Tuidjy) (IotA)
 • increased asteroid chances by 50%
 • no longer have Drox bonus orders if playing with Drox involvement higher than minimal (IotA)

1.023 change list:
 • can now order planetary goods from Hive planets
 • can now call for recruits on Drakk planets (costly and still have to do a recruit quest though)
 • can now retrain your crew points at Cortex planets
 • can now buy bomb type of quests from the brunt (player gets to choose the victim race)
 • you can now pay Utopian planets to try to enhance your components with added sockets (IotA)
 • can now pay Shadow to do your spying for you (expensive, they are better at spying, they will get mad at you if they are caught)
 • increased Economist trait bonuses - starting credits 2.0 to 3.0, trading 1.5 to 2.0, and credits produced 1.5 to 2.0 - Human
 • colony ships now only cost expansion races 25% of normal cost - Human and Lithosoid
 • increased Dryad gift chances from 35/50 to 25/60
 • decreased Dryad RepairCostMult from 0.5 to 0.33
 • increased minerals produced by Industrial races from 2.0 to 3.0 - Utopian
 • increased Utopian ClearLevel quest chances from 0.025 to 0.05
 • increased Fringe chances to start attack quests from 0.001 to 0.003
 • increased Fringe propaganda and sabotage chances from 7.0 to 10.0
 • increased Productive trait bonuses - minerals 1.5 to 2.0 and food 1.5 to 2.0 - Hive
 • increased Natural Flyers bonuses - attack 0.2 to 0.3, defense 0.3 to 0.4, and added 0.4 movement bonus - Drakk
 • increased Hardy max population bonus from 1.5 to 2.0 - Lithosoid
 • increased Brilliant tech bonus from 2.0 to 3.0 - Cortex
 • increased Spies trait spy try chance from 2.0 to 2.5 - Shadow
 • increased Shadow chances to start trick attack quests from 0.001 to 0.003
 • increased Demand trait demand chance from 1.75 to 2.25 - Brunt
 • increased Scavenger trait find items chance from 2.0 to 3.0 - Scavenger (IotA)
 • increased Scavenger ReverseEngineeringChance from 0.3 to 0.5 (IotA)
 • increased MinGambleSucessChance from 0.2 to 0.3
 • Drox Guild will no longer ask for alliances with races that don't sign alliances (CaptainWinky) (IotA)
 • increased repair costs 50%
 • added appropriate VendorItemSkew to scavenger (IotA)

1.022 change list:
 • fixed some issues in Challenge 9
 • added new Drox Order sound (IotA)
 • halved protect race time (RoboAV) (IotA)
 • will no longer get alliance quest if already in alliance with that race (wrestless) (IotA)
 • will no longer get start war quest if races are already in war with each other (IotA)
 • will no longer get build alliance quest if races are already in an alliance with each other (IotA)
 • halved time allowed for getting all gate activations (IotA)
 • now get rewards for prevent win type quests when win sector (IotA)
 • disappearFromEnemies now clears attackers list
 • now when adding attackers make sure only added once to attacker list
 • now remove all projectiles between warring races when they declare peace
 • rebalanced raiders (18% weaker), drones (25% stronger), and bombers (50% stronger)
 • moved bomber bonus from health to damage like it should be to compensate slower shots
 • decreased most Drox Guild quest times by 33% (IotA)
 • fixed a problem with 3rd part of resurrect quest (IotA)
 • on List and DropDownBox now currently highlighted option is drawn with bold

1.021 change list:
 • now clear enemies when a ship changes races
 • fixed ships not changing alliegance correctly when their planet was taken over
 • added Drox Guild quests system (IotA)
 • added destroy race Drox quest (IotA)
 • added Protect Race quest (IotA)
 • added Race Survival quest (IotA)
 • added Ally quest (IotA)
 • added Start War quest (IotA)
 • added Build Alliance quest (IotA)
 • added Stop War quest (IotA)
 • added Prevent Win Type quests (one for each win type) (IotA)
 • added Allow Only Win Type quests (one for each win type except Diplomatic) (IotA)
 • added Win Time Limit quest (IotA)
 • added Make Most Powerful Race quest (IotA)
 • added Make Race Weaker quest (IotA)
 • added Activate All Gates quest (IotA)
 • now save monster rarity better
 • monster races are now harder to unlock as a starting race (IotA)
 • rebel races are now easier to unlock as a starting race (IotA)
 • subraces are now easier to unlock as a starting race (IotA)
 • ancients are now easier to unlock as a starting race (IotA)
 • now achievements tell you how far you have gotten
 • double click now works on select other race UI
 • added XP bar to race solve quest screen so you can see your XP gain when solving quests
 • changed the tech station model (IotA)

< >
2 σχόλια
Gattsu25 11 Σεπ 2013 στις 18:43 
Tell me about it
Pontiac Jones 11 Σεπ 2013 στις 11:27 
This really does need to be on steam.