Το παιχνίδι έχει γίνει αποδεκτό από την κοινότητα!

Η κοινότητα έδειξε το ενδιαφέρον της για αυτό το παιχνίδι. Η Valve βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το δημιουργό για την κυκλοφορία στο Steam.

Το Greenlight αποσύρεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παιχνιδιών στο Steam, δείτε το Steam Direct.
Pengame
29 Απριλίου 2016 - Rozsd_s

Re­boot De­ve­lop is a con­fe­ren­ce fo­cu­s­ed strictly on ga­ming in­dustry pro­fes­si­o­nals such as game de­vel­opers, ar­tists, PR and mar­ke­ting ex­perts, sales and pub­lish­ing rep­re­s­en­ta­ti­ves. And us. How did that hap­pen...?

Be­ca­u­se this year's gonna be dif­fe­rent! We have a brand new shiny web­site, the game looks fa­bu­lo­us, and, yes, we’ll be at Re­boot 2016 (Split, Cro­a­tia)! At our own table. A table! Can you ima­gi­ne?!

If you hap­pen to be in Split this weekend, you sho­uld find us there, in the Indie expo area. Just fol­low the awe­someness, and you shall find our table.

Also, don't for­get to fol­low us on Twit­ter and Fa­ce­book, for up­dates!


About Re­boot

Re­boot De­ve­lop 2016 is tak­ing you on a journey that will ins­pi­re you with top lec­tu­res from some of the best games in­dustry spea­kers in the world.

In its third year it is set to be­co­me one of the pre­mi­er and most exc­lu­sive games in­dustry and game de­vel­oper con­fe­ren­ces in Euro­pe and will once again gat­her in­dustry pro­fes­si­o­nals, de­vel­opers, ar­tists and pub­lis­hers in sha­ring ex­pe­ri­en­ce du­ring this truly uni­que games in­dustry event in Split.

28 Απριλίου 2016 - Rozsd_s

We are proud to announce: our website, http://playpengame.com has officially launched!


Let's talk about why you should hang around on this site instead of Reddit from now on: obviously this is the place to find all your Pengame related news, views and comments, everything you want to know about the gameplay, aesthetic or story.

Our Developer Blog offers the highest quality indie development articles known to man. Everything about coding, writing, art asseting (that's right, art asseting, it is a word now, we are such innovators!), marketing, voice acting, music composing, etecere.

You may also browse the gallery for pictures, comics or videos.


You don’t want to miss any of these, do you? You want to know everything about Pengame! That’s why you're here, while everyone else is playing Darksouls 3...

6 Φεβρουαρίου 2014 - Rozsd_s
Thank you!

< 1  2  3  4 >
Εμφάνιση 1-5 από 16 καταχωρήσεις