The Elder Scrolls V: Skyrim

The Elder Scrolls V: Skyrim

Lydia to Troll