ESKETIT | csgobig.com
I never lost anything I always bought the chance to win.
 
 
F̸̧̮̼͚͚̱̂ͬ̐ͯ͑̄͒̎͡U̢̡̟̥̙̟̤̯̥̤̗̮̲̟̙̿̍ͧ͒ͭ̅ͧ͒̏̉̅ͮͯͩ͑̄͗ͭ̔ͅCͭ̊̓̓͐ͦͩ̀̇̇̌ͩͫ̍͑ͮ̑̕͏̹̥̰̺͈̣͇͉̺̪̹͚͍̖̻̪̣̞K̴ͣ̉̓̑ͨ̊̏͌ͭ͏̷͕̠̝̰̲̮̰̣̀͞C̸̢͎̰̮̥͙̦͖͕͕̥̠̥̼̼ͨ̈́ͦͬ͛̓̿̔ͅS̍́̉ͨͯ͐͐ͦͨ̄̄̐̄ͫ̓҉̱͖̗͇̱̞̫̳̺̀ͅG̍̓̽ͧ̑͐ͭ͗̀҉͎̻̰̬̞O̾ͣ͂̌̐̄ͣͯ͏̸̫̜̤͚̻̟̭̳̘͍̪͖͍̹̝̲͢F̸̧̮̼͚͚̱̂ͬ̐ͯ͑̄͒̎͡U̢̡̟̥̙̟̤̯̥̤̗̮̲̟̙̿̍ͧ͒ͭ̅ͧ͒̏̉̅ͮͯͩ͑̄͗ͭ̔ͅCͭ̊̓̓͐ͦͩ̀̇̇̌ͩͫ̍͑ͮ̑̕͏̹̥̰̺͈̣͇͉̺̪̹͚͍̖̻̪̣̞K̴ͣ̉̓̑ͨ̊̏͌ͭ͏̷͕̠̝̰̲̮̰̣̀͞C̸̢͎̰̮̥͙̦͖͕͕̥̠̥̼̼ͨ̈́ͦͬ͛̓̿̔ͅS̍́̉ͨͯ͐͐ͦͨ̄̄̐̄ͫ̓҉̱͖̗͇̱̞̫̳̺̀ͅG̍̓̽ͧ̑͐ͭ͗̀҉͎̻̰̬̞O̾ͣ͂̌̐̄ͣͯ͏̸̫̜̤͚̻̟̭̳̘͍̪͖͍̹̝̲͢F̸̧̮̼͚͚̱̂ͬ̐ͯ͑̄͒̎͡U̢̡̟̥̙̟̤̯̥̤̗̮̲̟̙̿̍ͧ͒ͭ̅ͧ͒̏̉̅ͮͯͩ͑̄͗ͭ̔ͅCͭ̊̓̓͐ͦͩ̀̇̇̌ͩͫ̍͑ͮ̑̕͏̹̥̰̺͈̣͇͉̺̪̹͚͍̖̻̪̣̞K̴ͣ̉̓̑ͨ̊̏͌ͭ͏̷͕̠̝̰̲̮̰̣̀͞C̸̢͎̰̮̥͙̦͖͕͕̥̠̥̼̼ͨ̈́ͦͬ͛̓̿̔ͅS̍́̉ͨͯ͐͐ͦͨ̄̄̐̄ͫ̓҉̱͖̗͇̱̞̫̳̺̀ͅG̍̓̽ͧ̑͐ͭ͗̀҉͎̻̰̬̞O̾ͣ͂̌̐̄ͣͯ͏̸̫̜̤͚̻̟̭̳̘͍̪͖͍̹̝̲͢F̸̧̮̼͚͚̱̂ͬ̐ͯ͑̄͒̎͡U̢̡̟̥̙̟̤̯̥̤̗̮̲̟̙̿̍ͧ͒ͭ̅ͧ͒̏̉̅ͮͯͩ͑̄͗ͭ̔ͅCͭ̊̓̓͐ͦͩ̀̇̇̌ͩͫ̍͑ͮ̑̕͏̹̥̰̺͈̣͇͉̺̪̹͚͍̖̻̪̣̞K̴ͣ̉̓̑ͨ̊̏͌ͭ͏̷͕̠̝̰̲̮̰̣̀͞C̸̢͎̰̮̥͙̦͖͕͕̥̠̥̼̼ͨ̈́ͦͬ͛̓̿̔ͅS̍́̉ͨͯ͐͐ͦͨ̄̄̐̄ͫ̓҉̱͖̗͇̱̞̫̳̺̀ͅG̍̓̽ͧ̑͐ͭ͗̀҉͎̻̰̬̞O̾ͣ͂̌̐̄ͣͯ͏̸̫̜̤͚̻̟̭̳̘͍̪͖͍̹̝̲͢

R.I.P. skins
-(could have bought 2 pairs of ultra boost)
Currently Offline
Last Online 47 days ago

Recent Activity

62 hrs on record
last played on Oct 26
1,706 hrs on record
last played on Oct 26
21 hrs on record
last played on Aug 8, 2016
La Zeus Nov 12, 2016 @ 10:20am 
He is on the new he got my awp
SayNada Nov 9, 2016 @ 12:51pm 
lmfao noob troll i didnt accept xD
Der Overwatcher | CME.GG Nov 9, 2016 @ 12:17pm 
._„„„„¸_...…………………………._¸„„„„_
./'.……¯'*~--„…….…………...„--~*'¯…….'\
Ì'ì\,.…_¸„--~~-„)…………… („-~~--„¸_….,/ì'Ì
...'\¯"¯-¸: : : : : ¯"^-„¸….¸„-^"¯ : : : : :¸-¯"¯/'...
…"-,„„¸/' : : : : : : : ¸„„-^"¯ : : : : : : : '\¸„„,-"......
**¯¯¯'^^~-„„„----~^*'"¯ : : : : : : : : : :¸-"..........
.:.:.:.:.„-^" : : : : : : : : : : : : : : : : :„-" "^-„.:.:.:.:.
:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: : : : : : : : : : ¸„-^¯:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:
.::.:.:.:.:.:.:.:. : : : : : : : ¸„„-^¯ : : : : .:.:.:.:.:.:.:.::.
:.' : : '\ : : : : : : : ;¸„„-~"¯~-„„¸; : : : : : : : \' : : '.:
:.:.:: :"-„""***/*'ì¸'¯. . . . . . . . ¯'¸ì'*\***""„-": ::.:.:
:.': : : : :"-„ : : :"\ . .Brothers. . /": : : „-": : : : :'.:
.:.:.: : : : :" : : : : \, . . .In . . . ,/ : : : : ": : : : :.:.:.
: : : : : : :, : : : : :/ . . Arms. . . \: : : : : :,: : : : :
Der Overwatcher | CME.GG Nov 9, 2016 @ 12:17pm 
._„„„„¸_...…………………………._¸„„„„_
./'.……¯'*~--„…….…………...„--~*'¯…….'\
Ì'ì\,.…_¸„--~~-„)…………… („-~~--„¸_….,/ì'Ì
...'\¯"¯-¸: : : : : ¯"^-„¸….¸„-^"¯ : : : : :¸-¯"¯/'...
…"-,„„¸/' : : : : : : : ¸„„-^"¯ : : : : : : : '\¸„„,-"......
**¯¯¯'^^~-„„„----~^*'"¯ : : : : : : : : : :¸-"..........
.:.:.:.:.„-^" : : : : : : : : : : : : : : : : :„-" "^-„.:.:.:.:.
:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: : : : : : : : : : ¸„-^¯:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:
.::.:.:.:.:.:.:.:. : : : : : : : ¸„„-^¯ : : : : .:.:.:.:.:.:.:.::.
:.' : : '\ : : : : : : : ;¸„„-~"¯~-„„¸; : : : : : : : \' : : '.:
:.:.:: :"-„""***/*'ì¸'¯. . . . . . . . ¯'¸ì'*\***""„-": ::.:.:
:.': : : : :"-„ : : :"\ . .Brothers. . /": : : „-": : : : :'.:
.:.:.: : : : :" : : : : \, . . .In . . . ,/ : : : : ": : : : :.:.:.
: : : : : : :, : : : : :/ . . Arms. . . \: : : : : :,: : : : :
Der Overwatcher | CME.GG Nov 9, 2016 @ 12:17pm 
._„„„„¸_...…………………………._¸„„„„_
./'.……¯'*~--„…….…………...„--~*'¯…….'\
Ì'ì\,.…_¸„--~~-„)…………… („-~~--„¸_….,/ì'Ì
...'\¯"¯-¸: : : : : ¯"^-„¸….¸„-^"¯ : : : : :¸-¯"¯/'...
…"-,„„¸/' : : : : : : : ¸„„-^"¯ : : : : : : : '\¸„„,-"......
**¯¯¯'^^~-„„„----~^*'"¯ : : : : : : : : : :¸-"..........
.:.:.:.:.„-^" : : : : : : : : : : : : : : : : :„-" "^-„.:.:.:.:.
:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: : : : : : : : : : ¸„-^¯:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:
.::.:.:.:.:.:.:.:. : : : : : : : ¸„„-^¯ : : : : .:.:.:.:.:.:.:.::.
:.' : : '\ : : : : : : : ;¸„„-~"¯~-„„¸; : : : : : : : \' : : '.:
:.:.:: :"-„""***/*'ì¸'¯. . . . . . . . ¯'¸ì'*\***""„-": ::.:.:
:.': : : : :"-„ : : :"\ . .Brothers. . /": : : „-": : : : :'.:
.:.:.: : : : :" : : : : \, . . .In . . . ,/ : : : : ": : : : :.:.:.
: : : : : : :, : : : : :/ . . Arms. . . \: : : : : :,: : : : :
Der Overwatcher | CME.GG Nov 9, 2016 @ 12:17pm 
._„„„„¸_...…………………………._¸„„„„_
./'.……¯'*~--„…….…………...„--~*'¯…….'\
Ì'ì\,.…_¸„--~~-„)…………… („-~~--„¸_….,/ì'Ì
...'\¯"¯-¸: : : : : ¯"^-„¸….¸„-^"¯ : : : : :¸-¯"¯/'...
…"-,„„¸/' : : : : : : : ¸„„-^"¯ : : : : : : : '\¸„„,-"......
**¯¯¯'^^~-„„„----~^*'"¯ : : : : : : : : : :¸-"..........
.:.:.:.:.„-^" : : : : : : : : : : : : : : : : :„-" "^-„.:.:.:.:.
:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: : : : : : : : : : ¸„-^¯:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:
.::.:.:.:.:.:.:.:. : : : : : : : ¸„„-^¯ : : : : .:.:.:.:.:.:.:.::.
:.' : : '\ : : : : : : : ;¸„„-~"¯~-„„¸; : : : : : : : \' : : '.:
:.:.:: :"-„""***/*'ì¸'¯. . . . . . . . ¯'¸ì'*\***""„-": ::.:.:
:.': : : : :"-„ : : :"\ . .Brothers. . /": : : „-": : : : :'.:
.:.:.: : : : :" : : : : \, . . .In . . . ,/ : : : : ": : : : :.:.:.
: : : : : : :, : : : : :/ . . Arms. . . \: : : : : :,: : : : :