Z Λ V D H1Z1Pot.com ZAVD.XYZ
CSGO Pʟᴀʏᴇʀ sɪɴᴄᴇ Mᴀʀᴄʜ ᴏғ 2014.   Katowice, Poland
 
 
                                                                           
                        𐤔𐌄𐌋𐌂𐍈𐌑𐌄 𐌕𐍈 𐌑𐍅 𐌓𐍂𐍈𐌅𐌆𐌋𐌄     
                         
                                                                           
게임 중
H1Z1: King of the Kill
아트워크 전시대
WELCOME TO MY PROFILE !
zavd.exe                                                                                ⎯ ❐ ⤬
                                                                 —  MILESTONES  —                                        

                                        ☑ Rᴇᴀᴄʜᴇᴅ ʟᴠʟ

                                        ☑ Sᴛᴇᴀᴍ ᴍᴇᴍʙᴇʀ sɪɴᴄᴇ: 9 Dᴇᴄᴇᴍʙᴇʀ ᴏғ 2012

                                        ☑ Gᴏᴛ ᴏᴠᴇʀ 60 ɢᴀᴍᴇs

                                        ☑ Rᴇᴀᴄʜᴇᴅ 10,000€ ɪɴᴠᴇɴᴛᴏʀʏ ᴠᴀʟᴜᴇ

                                                                 —  MY WEBSITE  —                                        

                                        ● ᴢᴀᴠᴅ.xʏᴢ [zavd.xyz]

                                                                   —  MY TEAMS  —                                        

                                        ● Aᴢᴛᴇᴄ Gᴜᴀʀᴅɪᴀɴs [ᴀᴛɢs]

                                        ● Nᴀᴇɴ Sǫᴜᴀᴅ [ɴᴀᴇɴ]

                                        ● Gᴀᴍɪɴɢ Gʏᴍ [GᴀᴍɪɴɢGYM]

                                        ● FɪʀsTᴇᴀᴍ [ғɪʀsᴛ]

                                                                 —  MY SOCIALS  —                                        

                                        ● ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇ [ɪᴍ ᴛᴏᴏ ʟᴀᴢʏ ᴛᴏ ᴄʜᴀɴɢᴇ ɴɪᴄᴋ ᴛʜᴇʀᴇ]

                                        ● Dɪsᴄᴏʀᴅ: Z Λ V D#3011 [ᴍᴇᴍʙᴇʀ sɪɴᴄᴇ 2015]

거래를 위해 내놓은 아이템
799
소유한 아이템
2,098
거래 횟수
2,087
장터 거래 횟수
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                  
                              Mᴏɴᴇʏ ᴡʜᴀᴛ ᴘᴀssᴇᴅ ᴛʀᴏᴜɢʜᴛ ᴛʜɪs ᴀᴄᴄᴏᴜɴᴛ ɪɴᴠᴇɴᴛᴏʀʏ: 10,031$
                                                                       [ᴛʀᴀᴅᴇʟɪɴᴋ]
                                                                                                                                  
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
스크린샷 전시대
My little baby *.*
도전 과제 전시대
6,258
도전 과제
38
완전 정복한 게임
93%
평균 게임 완료율
좋아하는 그룹
H1Z1POT.COM - 공개 그룹
OFFICAL STEAM GROUP FOR H1Z1POT.COM
4
회원
0
게임 중
0
온라인
0
채팅 중

최근 활동

기록상 212시간
게임 중
기록상 2,456시간
마지막으로 플레이한 날짜: 2017년 6월 17일
기록상 267시간
마지막으로 플레이한 날짜: 2017년 6월 17일
+rep miły kocifiut :)
HOLIN 2017년 6월 16일 오후 4시 57분 
+REP
🔥xMateusz🔥 2017년 6월 16일 오전 5시 35분 
+
REP
Nosweratu 2017년 6월 13일 오전 7시 13분 
AJ ad ju ju bifor weri najs dik soł macz.
Sense | S> Summer Cards 2017년 6월 11일 오전 6시 38분 
Aboit site
Bolbi see you anywhere :-) 2017년 6월 8일 오후 10시 59분 
Signed by ANALomaly
Say Bye Bye Account
Gaben waiting for you
700 Accounts Banned on Linux you NEXT !
Good Day xD