amB3ER _rust
ᴠᴀᴅɪʍ "amBEER" ᴀᴍʙᴇʀᴏᴠ   Moskovskiy, Moskva, Russian Federation
 
 
⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧⁧ᴠᴀᴅɪʍ "amBEER" ᴀᴍʙᴇʀᴏᴠ [nick-name.ru]
⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ᴅᴇsɪɢɴᴇʀ ᴘʟᴀʏᴇʀ ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇʀ ᴛʀᴀᴅᴇʀ [vk.com]
⁧ ⁧ ⁧⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ {LINK REMOVED} | {LINK REMOVED} | ᴅɪsᴄᴏʀᴅ [discord.gg]


⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ #im_fucking_troll
Currently Offline
Last Online 4 hrs, 8 mins ago
1 game ban on record | Info
8 day(s) since last ban
Artwork Showcase
amB3ER +rep in comment please xD <3
⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧⁧ᴠᴀᴅɪʍ "amBEER" ᴀᴍʙᴇʀᴏᴠ
⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨ ⁧ ⁧ ⁨⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨—⁧⁧⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨ᴡᴇʟᴄᴏᴍᴇ ᴀʟʟ ᴛʜᴇ ɢᴜᴇsᴛs ɪɴ ᴍʏ ᴘʀᴏғɪʟᴇ sᴛᴇᴀᴍ⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨ —

⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧⁨⁧⁧ ⁧ ⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧⁧ ⁨ ⁧ ⁨⁧⁧ ⁧ ⁨⁧⁨⁧⁨ɴᴀʍᴇ - ⁨⁧ᴠᴀᴅɪʍ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧⁧ ⁨ ⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧⁨
⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨ᴄᴏᴜɴᴛʀʏ - ʀᴜssɪᴀ
⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁨⁧ ⁧ ⁨ ʙɪʀᴛʜᴅᴀʏ - 27 ᴀᴜɢᴜsᴛ
⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁧⁨ʜᴏʙʙɪᴇs - sᴘᴏʀᴛs,ᴍᴜsɪᴄ,ᴍᴏᴠɪᴇs ᴀɴᴅ ᴄᴏᴍᴘᴜᴛᴇʀ ɢᴀᴍᴇs

⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁨⁧ ⁨⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨╱╲

⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁧ ⁨⁨⁨⁧⁨—⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨ʙʀɪᴇғʟʏ ᴀʙᴏᴜᴛ ᴍᴇ⁧⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨—
⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ —⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ᴀᴅᴅ ᴛᴏᴏ ғʀɪᴇɴᴅs ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ —

⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ╲╱

⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧⁧ʏᴏᴜʀ ᴀᴄᴄᴏᴜɴᴛ sʜᴏᴜʟᴅ ɴᴏᴛ ʙᴇ ʙᴇʟᴏᴡ 10 ʟᴠʟ sᴛᴇᴀᴍ
⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ʏᴏᴜʀ ᴀᴄᴄᴏᴜɴᴛ sʜᴏᴜʟᴅ ʙᴇ ᴄʟᴇᴀɴ ᴀɴᴅ ɴᴏᴛ ʜᴀᴠᴇ ᴀɴʏ ʟᴏᴄᴋs ᴇxᴄʜᴀɴɢᴇ
⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧ ⁧⁧⁧ ⁧ ⁧ʏᴏᴜʀ ᴀᴄᴄᴏᴜɴᴛ ᴍᴜsᴛ ɴᴏᴛ ʜᴀᴠᴇ ᴀ ᴠᴀᴄ

⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨ ⁧ ⁧ ⁨⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨—⁧⁧⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨ᴡᴇʟᴄᴏᴍᴇ ᴀʟʟ ᴛʜᴇ ɢᴜᴇsᴛs ɪɴ ᴍʏ ᴘʀᴏғɪʟᴇ sᴛᴇᴀᴍ⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨⁧ ⁨ —


ⓅⒶⒼⒺ ⒸⓄⓃⒻⒾⓇⓂⒺⒹ ⒷⓎ 🆅🅰🅻🆅🅴 ⓇⒺⓅⓇⓄⒹⓊⒸⓉⒾⓄⓃ ⒾⓈ ⓅⓊⓃⒾⓈⒽⒶⒷⓁⒺ ⒷⓎ...

ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ALL INFORMATION

Rules:
ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ I don´t accept private profiles.
ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ I don´t accept VAC banned profiles.
ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ I won't accept if your steam level is 10 or less.
ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ Don't ask or beg for free games or items.
ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ Do not invite me to random groups.
ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ If you´re an active user feel free to add me.
ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ Please leave a comment why you're adding me.
Informations:
ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ Birthday: 27.08
ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ Name: Vadim
ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ Gender: Male
ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ From: Russia, Moscow
ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ Languages: Russian, English
ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ Favorite genres: Sniper
ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ Favorite games: PUBG, RUST
ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ Favorite music genres: Cloud-rap
CS:GO:
ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ Rank: Supreme Master First Class
ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ Highest Rank: Supreme Master First Class
ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ Favourite Maps: Mirage, Inferno
ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ Favourite Weapons: AWP, CZ75-auto
ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ Favourite Teams: -
RUST:
ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ Rank: Shit
ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ Highest Rank: Shit
ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ Favourite Maps: Procedural
ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ Favourite Weapons: AK-47, m92, SMG
PUBG:
ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ Rank: Shit
ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ Highest Rank: Shit
ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ Favourite Maps: Miramir
ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ Favourite Weapons: M416, kar, AWM, m24
Online Status:
ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ Online: Usually I will answer instantly.
ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ Absent: I'm afk, I will answer when I'm back.
ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ Busy: I'm doing sth. else, maybe I will answer.
ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ In Game: Probably I will not answer.
ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ Mobile: I'm not at home, I will answer later.

ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ [/h1] EZ GAME BAN / VAC BAN ON NONAME GAME [/h1]
Items Up For Trade
774
Items Owned
144
Trades Made
812
Market Transactions
:tamin::fin_tile::fin_tile::fin_tile::fin_tile::fin_tile::fin_tile::fin_tile::unk_tile::unk_tile::unk_tile::unk_tile::unk_tile::unk_tile::unk_tile::unk_tile::unk_tile::unk_tile::unk_tile::unk_tile::unk_tile::unk_tile::unk_tile::unk_tile::unk_tile::fin_tile::fin_tile::fin_tile::fin_tile::fin_tile::fin_tile::fin_tile::ivar2:
:fin_tile::fin_tile::fin_tile::fin_tile::fin_tile::unk_tile::unk_tile::unk_tile::unk_tile::unk_tile::unk_tile::unk_tile::blue_en::blue_en::blue_en::blue_en::blue_en::blue_en::blue_en::blue_en::blue_en::unk_tile::unk_tile::unk_tile::unk_tile::unk_tile::unk_tile::unk_tile::fin_tile::fin_tile::fin_tile::fin_tile::fin_tile:
:fin_tile::fin_tile::fin_tile::unk_tile::unk_tile::unk_tile::unk_tile::unk_tile::blue_en::blue_en::blue_en::blue_en::blue_en::blue_en::blue_en::blue_en::blue_en::blue_en::blue_en::blue_en::blue_en::blue_en::blue_en::blue_en::blue_en::unk_tile::unk_tile::unk_tile::unk_tile::unk_tile::fin_tile::fin_tile::fin_tile:
:fin_tile::fin_tile::unk_tile::unk_tile::unk_tile::blue_en::blue_en::blue_en::blue_en::blue_en::blue_en::blue_en::unk_tile::unk_tile::unk_tile::blue_en::blue_en::blue_en::unk_tile::unk_tile::unk_tile::blue_en::blue_en::blue_en::blue_en::blue_en::blue_en::blue_en::unk_tile::unk_tile::unk_tile::fin_tile::fin_tile:
:fin_tile::unk_tile::unk_tile::blue_en::blue_en::blue_en::blue_en::blue_en::blue_en::blue_en::blue_en::unk_tile::pink_en::pink_en::pink_en::unk_tile::blue_en::unk_tile::pink_en::pink_en::pink_en::unk_tile::blue_en::blue_en::blue_en::blue_en::blue_en::blue_en::blue_en::blue_en::unk_tile::unk_tile::fin_tile:
:unk_tile::unk_tile::blue_en::blue_en::Heartyou::blue_en::blue_en::blue_en::Heartyou::blue_en::unk_tile::pink_en::pink_en::pink_en::pink_en::pink_en::unk_tile::pink_en::pink_en::pink_en::pink_en::pink_en::unk_tile::blue_en::Heartyou::blue_en::blue_en::blue_en::Heartyou::blue_en::blue_en::unk_tile::unk_tile:
:unk_tile::unk_tile::blue_en::blue_en::blue_en::blue_en::blue_en::blue_en::blue_en::blue_en::unk_tile::pink_en::pink_en::pink_en::pink_en::pink_en::pink_en::pink_en::pink_en::pink_en::pink_en::pink_en::unk_tile::blue_en::blue_en::blue_en::blue_en::blue_en::blue_en::blue_en::blue_en::unk_tile::unk_tile:
:unk_tile::blue_en::blue_en::blue_en::Heartyou::blue_en::Heartyou::blue_en::Heartyou::blue_en::blue_en::unk_tile::pink_en::ADynamic::Mdynamic::1scoreSD::insfist::letter_E::letter_E::Letter_R::pink_en::unk_tile::blue_en::blue_en::Heartyou::blue_en::Heartyou::blue_en::Heartyou::blue_en::blue_en::blue_en::unk_tile:
:unk_tile::unk_tile::blue_en::blue_en::blue_en::blue_en::blue_en::blue_en::blue_en::blue_en::blue_en::unk_tile::pink_en::pink_en::pink_en::pink_en::pink_en::pink_en::pink_en::pink_en::pink_en::unk_tile::blue_en::blue_en::blue_en::blue_en::blue_en::blue_en::blue_en::blue_en::blue_en::unk_tile::unk_tile:
:unk_tile::unk_tile::blue_en::blue_en::blue_en::Heartyou::blue_en::blue_en::blue_en::Heartyou::blue_en::blue_en::unk_tile::pink_en::pink_en::pink_en::pink_en::pink_en::pink_en::pink_en::unk_tile::blue_en::blue_en::Heartyou::blue_en::blue_en::blue_en::Heartyou::blue_en::blue_en::blue_en::unk_tile::unk_tile:
:fin_tile::unk_tile::unk_tile::blue_en::blue_en::blue_en::blue_en::Heartyou::blue_en::blue_en::blue_en::blue_en::blue_en::unk_tile::pink_en::pink_en::pink_en::pink_en::pink_en::unk_tile::blue_en::blue_en::blue_en::blue_en::blue_en::Heartyou::blue_en::blue_en::blue_en::blue_en::unk_tile::unk_tile::fin_tile:
:fin_tile::fin_tile::unk_tile::unk_tile::unk_tile::blue_en::blue_en::blue_en::blue_en::Heartyou::blue_en::Heartyou::blue_en::blue_en::unk_tile::pink_en::pink_en::pink_en::unk_tile::blue_en::blue_en::Heartyou::blue_en::Heartyou::blue_en::blue_en::blue_en::blue_en::unk_tile::unk_tile::unk_tile::fin_tile::fin_tile:
:fin_tile::fin_tile::fin_tile::unk_tile::unk_tile::unk_tile::unk_tile::unk_tile::blue_en::blue_en::blue_en::blue_en::blue_en::blue_en::blue_en::unk_tile::unk_tile::unk_tile::blue_en::blue_en::blue_en::blue_en::blue_en::blue_en::blue_en::unk_tile::unk_tile::unk_tile::unk_tile::unk_tile::fin_tile::fin_tile::fin_tile:
:fin_tile::fin_tile::fin_tile::fin_tile::fin_tile::unk_tile::unk_tile::unk_tile::unk_tile::unk_tile::unk_tile::unk_tile::blue_en::blue_en::blue_en::blue_en::blue_en::blue_en::blue_en::blue_en::blue_en::unk_tile::unk_tile::unk_tile::unk_tile::unk_tile::unk_tile::unk_tile::fin_tile::fin_tile::fin_tile::fin_tile::fin_tile:
:squarebunny::fin_tile::fin_tile::fin_tile::fin_tile::fin_tile::fin_tile::fin_tile::unk_tile::unk_tile::unk_tile::unk_tile::unk_tile::unk_tile::unk_tile::unk_tile::unk_tile::unk_tile::unk_tile::unk_tile::unk_tile::unk_tile::unk_tile::unk_tile::unk_tile::fin_tile::fin_tile::fin_tile::fin_tile::fin_tile::fin_tile::fin_tile::aguz:

ᴛᴇᴍᴘʟᴀᴛᴇ ᴘᴏʀᴛꜰᴏʟɪᴏ ($7) (NO SIDE!)
ᴛᴇᴍᴘʟᴀᴛᴇ ᴘᴏʀᴛꜰᴏʟɪᴏ ($10) (NOT INCLUDING THE SIDE!)
ᴄᴜsᴛᴏᴍ ᴀʀᴛᴡᴏʀᴋ ᴇxᴀᴍᴘʟᴇs (Price depends on difficulty and comes with the side of it.)

ʟᴏɢᴏ ($15)
ᴀᴠᴀᴛᴀʀ ($10)

sᴛᴇᴀᴍ ʟᴀᴅᴅᴀʀ [ https://www.steamladder.com/profile/76561198369380939 ]
sᴛᴇᴀᴍ ᴅᴀᴛᴀʙᴀsᴇ [ https://steamdb.info/calculator/76561198369380939/ ]
Screenshot Showcase
PC SPECS UPGRADE [20/08/17]
2
Favorite Guide
Created by - Anbu Playboy †
6,100 ratings
𝙏𝙝𝙞𝙨 𝙂𝙪𝙞𝙙𝙚 𝙞𝙨 𝙛𝙤𝙧 𝙖𝙡𝙡 𝙩𝙝𝙚 𝙗𝙤𝙮𝙨 𝙖𝙣𝙙 𝙜𝙞𝙧𝙡𝙨 𝙬𝙝𝙤 𝙬𝙖𝙣𝙩 𝙩𝙤 𝙛𝙪𝙡𝙡𝙮 𝙚𝙢𝙗𝙧𝙖𝙘𝙚 𝙩𝙝𝙚𝙢𝙨𝙚𝙡𝙫𝙚𝙨 𝙞𝙣 𝙩𝙝𝙚 𝙖𝙚𝙨𝙩𝙝𝙚𝙩𝙞𝙘 𝙡𝙞𝙛𝙚𝙨𝙩𝙮𝙡𝙚.

Recent Activity

282 hrs on record
last played on Feb 18
667 hrs on record
last played on Feb 18
3.0 hrs on record
last played on Feb 10
Timur Milano ツ Feb 3 @ 7:43am 
+rep
♡FasTIK♡Soft♡ Feb 3 @ 1:50am 
█▀▀░█░█░█▀█░█▀▀░█▀█░░░
▀▀█░█░█░█▀▀░█▀░░█▀▄░░░
▀▀▀░▀▀▀░▀░░░▀▀▀░▀░▀░░░
█▄░▄█░█▀▀░█▀▀▀░ █▀█░░░
█░█░█░█▀░░█░▀█░█▀▀█░░░
▀░▀░▀░▀▀▀░▀▀▀▀░▀░░▀░░░
█░░█░█░▀▀█▀▀░█▀█░ █▀█░
█░░█░█░░░█░░░█▀▄░█▀▀█░
▀▀▀▀░▀▀▀░▀░░░▀░▀░▀░░▀░
░░░░█▀▀░█▀█░█░█▀▀░░░░
░░░░█▀░░█▀▀░█░█░░░░░░
░░░░▀▀▀░▀░░░▀░▀▀▀░░░░
░░░█░░░█▀█░█▀▀░█▀█░░░
░▀▀█▀▀░█▀▄░█▀░░█▀▀░░░
░░░█░░░▀░▀░▀▀▀░▀░░░░░
Lucifer Feb 1 @ 8:23am 
+rep liquid sky
Dodik X Molodoy Nov 15, 2017 @ 3:32am 
im cryptic
Ātr1shUN733`R Oct 9, 2017 @ 4:41am 
+rep Nice player PUBG
//ΔQUACLOUD//₆ ₆ ₆ Sep 7, 2017 @ 5:44am 
☆+report -vacban top sniper and best friend ☆