это русский андерграунд
 
 

Currently Online
Artwork Showcase
Hihi
20 2
Screenshot Showcase
ООООУУУЕЕЕЕЕЕ
82 5 3
Achievement Showcase
9,011
Achievements
92
Perfect Games
75%
Avg. Game Completion Rate
Favorite Game
24
Hours played

Recent Activity

1,999 hrs on record
last played on Oct 23
36 hrs on record
last played on Oct 23
90 hrs on record
last played on Oct 21
Trickster Oct 13 @ 9:16am 
_„„„„¸_...…………………………._¸„„„„_
./'.……¯'*~--„…….…………...„--~*'¯…….'\
Ì'ì\,.…_¸„--~~-„)…………… („-~~--„¸_….,/ì'Ì
...'\¯"¯-¸: : : : : ¯"^-„¸….¸„-^"¯ : : : : :¸-¯"¯/'...
…"-,„„¸/' : : : : : : : ¸„„-^"¯ : : : : : : : '\¸„„,-"......
**¯¯¯'^^~-„„„----~^*'"¯ : : : : : : : : : :¸-"..........
.:.:.:.:.„-^" : : : : : : : : : : : : : : : : :„-" "^-„.:.:.:.:.
:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: : : : : : : : : : ¸„-^¯:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:
.::.:.:.:.:.:.:.:. : : : : : : : ¸„„-^¯ : : : : .:.:.:.:.:.:.:.::.
:.' : : '\ : : : : : : : ;¸„„-~"¯~-„„¸; : : : : : : : \' : : '.:
:.:.:: :"-„""***/*'ì¸'¯. . . . . . . . ¯'¸ì'*\***""„-": ::.:.:
:.': : : : :"-„ : : :"\ . .Brothers. . /": : : „-": : : : :'.:
.:.:.: : : : :" : : : : \, . . .In . . . ,/ : : : : ": : : : :.:.:.
: : : : : : :, : : : : :/ . . Arms. . . \: : : : : :,: : : : : :
I̡ͣ̔̆ͤ͐̈́͆̓̓ͭ͆̇͊́͡ ̷̢̧̐͂̾ͤͭ͌̐̓̇͋͂̉ͫ͑̊̏̅̈́̚͘͡S̸ͬͨ̃͒͜͞Ȩ̽ͧͬ͊ͤ͂́̈͂̒͆̓̿ͩ̓ͭ̍͜E̡ͬͣ̎͆͑͛̎ͧ̑̚ ͧ̉̿͂̚͏̴͞͠Y̶̷̑͊͂ͩͯ͞Ỏ̸̂̆͑ͫ̍ͨͦ̔̌ͩ͢U̴͊̆ͫ̓̔̓͝ Ḩ̴̿̉́ͤ̈ͬ̄̋̅̇͂̈́̽̃̽̓͑̚Ā́ͩ̐̈̔̑ͪ̽̈́͑͒҉҉C̛̈́̀̿̾̋̀ͬͯ̌͋̄̔͌́͡͝K̇ͯ̏̾ͤ̍ͤ͆͛̌̈̅̀E̊ͦͥ̑̆͋̍̉̽͊̅̈̈́ͯͯ̍̉̉҉̧͟͞Ŗͫͭͪ̓ͪ̀ͤ͌ͬ̆ͫ͋͌͐̾͜
Ḩ̴̿̉́ͤ̈ͬ̄̋̅̇͂̈́̽̃̽̓͑̚Ā́ͩ̐̈̔̑ͪ̽̈́͑͒҉҉C̛̈́̀̿̾̋̀ͬͯ̌͋̄̔͌́͡͝K̇ͯ̏̾ͤ̍ͤ͆͛̌̈̅̀E̊ͦͥ̑̆͋̍̉̽͊̅̈̈́ͯͯ̍̉̉҉̧͟͞Ŗͫͭͪ̓ͪ̀ͤ͌ͬ̆ͫ͋͌͐̾͜
Ḩ̴̿̉́ͤ̈ͬ̄̋̅̇͂̈́̽̃̽̓͑̚Ā́ͩ̐̈̔̑ͪ̽̈́͑͒҉҉C̛̈́̀̿̾̋̀ͬͯ̌͋̄̔͌́͡͝K̇ͯ̏̾ͤ̍ͤ͆͛̌̈̅̀E̊ͦͥ̑̆͋̍̉̽͊̅̈̈́ͯͯ̍̉̉҉̧͟͞Ŗͫͭͪ̓ͪ̀ͤ͌ͬ̆ͫ͋͌͐̾͜
~𝖅єгคг~🌈 Oct 3 @ 6:08am 
I said that I love you❤‍? no? Well, here - I love you my friend, all the best to you❤‍💋‍
skwinty. Sep 29 @ 8:35am 
have a good weekend!