Keta
💀Michael // Mike💀   Phoenix, Arizona, United States
 
 
🌸                                                             ᴘʟᴇᴀsᴇ ʀᴇᴘᴏʀᴛ ᴛʜɪs ɢᴜʏ                                                                                          🌸
                                 ᴀᴅᴅ ᴍᴇ ᴏɴ ᴏsᴜ [osu.ppy.sh] | ʟᴇᴀɢᴜᴇ [www.lolstarz.com] | ᴏᴠᴇʀᴡᴀᴛᴄʜ [overwatchtracker.com]
🌸                                                                                    ᴍʏ ʏᴛ ᴘʟᴀʏʟɪsᴛ                                                                  🌸
Currently Online
                             — ᴘᴄ sᴘᴇᴄs / ʀᴀɴᴅᴏᴍ ɪɴғᴏ —
                                                         —

                                                                           — ᴀʙᴏᴜᴛ ᴍᴇ
                                                                     ʙɪʀᴛʜᴅᴀʏ | ᴊᴀɴᴜᴀʀʏ ₃₀
                                                                                     ₁₆ ʏ/ᴏ 
                                                                         ᴇᴅɢʏ ᴀғ
                                                                          ɴᴏ ʟɪғᴇ
                                                                               ᴡᴇᴇʙ
                                                                            ɴɪɢɢᴇʀғᴀɢɢᴏᴛ
                                                  ɪ ᴅᴏɴ·ᴛ ᴀᴄᴄᴇᴘᴛ ᴘʀɪᴠᴀᴛᴇ ᴘʀᴏғɪʟᴇs
                                                             ʟᴏᴡᴋᴇʏ ᴀ ʟᴏʟɪᴄᴏɴ

                                                                               — ᴀɴɪᴍᴇ
                                                ᴍʏ ᴀɴɪᴍᴇ ʟɪsᴛ﹙ɴᴏᴛ ᴄᴏᴍᴘʟᴇᴛᴇʟʏ ᴜᴘ ᴛᴏ ᴅᴀᴛᴇ﹚ [myanimelist.net]

                                                                              — ᴘᴄ sᴘᴇᴄs [pcpartpicker.com]
                                             ɢᴘᴜ﹕ ᴅᴜᴀʟ ᴀsᴜs ʀᴏɢ sᴛʀɪx ɢᴛx ₁₀₈₀s
                                             ᴄᴘᴜ﹕ ɪ₇﹣₅₈₂₀ᴋ ₃.₆ɢʜᴢ ﹙sɪx ᴄᴏʀᴇ﹚
                                 ᴍᴇᴍᴏʀʏ﹕ ₁₆ɢʙ ﹙₂x₈ɢʙ﹚ɢ.sᴋɪʟʟ ʀɪᴘᴊᴀᴡ ᴅᴅʀ₄ ₂₄₀₀ᴍʜᴢ
                                             ᴄᴀsᴇ﹕ ᴘʜᴀɴᴛᴇᴋs ᴇɴᴛʜᴏᴏ ᴇᴠᴏʟᴠ ᴀᴛx
                                                ᴍᴏʙᴏ﹕ ɢɪɢᴀʙʏᴛᴇ ɢᴀ x₉₉ ᴜᴅ₃ᴘ
                                    sᴛᴏʀᴀɢᴇ﹕ ₁ᴛʙ ssᴅ﹐ ₅₀₀ɢʙ ssᴅ﹐ ₂x ᴡᴅ ₁ᴛʙ ʜᴅᴅ
                             ᴄᴏᴏʟɪɴɢ﹕ ᴀsᴇᴛᴇᴋ ₅₁₀ʟᴄ ʜɪɢʜ ᴘᴇʀғᴏʀᴍᴀɴᴄᴇ ʟɪϙᴜɪᴅ ᴄᴏᴏʟɪɴɢ
                                        ᴍᴏᴜsᴇ﹕ ʀᴀᴢᴇʀ ᴅᴇᴀᴛʜᴀᴅᴅᴇʀ ᴇʟɪᴛᴇ/ʟᴏɢɪᴛᴇᴄʜ ɢ₅₀₂
                                                      ᴛᴀʙʟᴇᴛ﹕ ᴡᴀᴄᴏᴍ ᴄᴛʟ₄₉₀ᴅʙ
                                           ᴍᴏᴜsᴇᴘᴀᴅ﹕ ᴄᴍʜᴏᴏ xxʟ ᴍᴏᴜsᴇᴘᴀᴅ [₃ғᴛ x ₂ғᴛ]
                                                  ʜᴇᴀᴅsᴇᴛ﹕ sᴇɴɴʜᴇɪsᴇʀ ɢᴀᴍᴇ ᴏɴᴇ
                                                        ᴋʙ﹕ ʀᴀᴢᴇʀ ʙʟᴀᴄᴋᴡɪᴅᴏᴡ
                                ᴍᴏɴɪᴛᴏʀ﹙s﹚﹕ ᴀᴄᴇʀ ᴘʀᴇᴅᴀᴛᴏʀ xʙ₂₇₁ʜᴜ﹐ᴀᴏᴄ ₁₀₈₀ᴘ ₂₄ ɪɴᴄʜ

                                                                 — ᴏᴛʜᴇʀ ᴘʟᴀᴛғᴏʀᴍs
                                                      Lᴇᴀɢᴜᴇ ᴏғ Lᴇɢᴇɴᴅs ﹣IguanaaA / MyNameBödvar (Smurf)
                                                     Bᴀᴛᴛʟᴇɴᴇᴛ ﹣ KyootLawli#1508
                                                          Dɪsᴄᴏʀᴅ ﹣ #5480 Shinoa
                                                                  Osᴜ ﹣ Star_- [osu.ppy.sh]
Favorite Group
no Waifu no Laifu (weebs) - Public Group
A group of weebs tbh
60
Members
10
In-Game
23
Online
0
In Chat
Items Up For Trade
1,721
Items Owned
52
Trades Made
4,013
Market Transactions
Road to Level 169
[✔️] Level 1
[✔️] Level 10
[✔️] Level 20
[✔️] Level 30
[✔️] Level 40
[✔️] Level 50
[✔️] Level 60
[✔️] Level 70
[✔️] Level 80
[✔️] Level 90
[✔️] Level 100
[] Level 110
[] Level 120
[] Level 130
[] Level 140
[] Level 150
[] Level 160
[] Level 169
Achievement Showcase
8,413
Achievements
17
Perfect Games
31%
Avg. Game Completion Rate
Favorite Game
171
Hours played
14
Achievements
Review Showcase
171 Hours played
Don't have this much time for nothin'. ( ͡° ͜ʖ ͡°) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Favorite Guide
Created by - Natsume-Chan🌸 and Karen-Chan🌸
5,623 ratings
The most helpful guide to help you live a happy life.
Sticker Showcase

Recent Activity

1.9 hrs on record
last played on Jul 27
23 hrs on record
last played on Jul 27
2.8 hrs on record
last played on Jul 27
Snub Jul 16 @ 11:35pm 

Enjoy your week (●'◡'●)ノ
Downpour Jul 16 @ 6:58am 
nice profilee
Alex Jul 9 @ 4:25pm 
Hello, I hope you have a lovely week ahead of you!Kinkydefiant Jul 8 @ 5:11pm 
Hey that's my GF pic
Duck ☆ Jul 8 @ 3:39pm 
<3 <3
Duck ☆ Jul 8 @ 3:31pm 
Sana overrated ;))