กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Source SDK

โปรไฟล์ _

1,440 สมาชิก  |  191 กำลังอยู่ในเกม  |  465 ออนไลน์  |  0 สนทนากันในกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
The previous beta update has been published for all users.

NOTICE: This update includes a mod compatibility breaking change for multiplayer mods. See this discussion thread for details.

General:
  • Upgraded Steamworks SDK to v1.29
  • Fixed mod compatibility problem with Multiplayer Base that was introduced in September.
  • In Hammer, while using the Vertex Tool, pressing CTRL+B will snap selected vertices to the grid.

Virtual Reality:
  • Mods that support virtual reality now need to have a line in gameinfo.txt that says “supportsvr 1”. This indicates to gameui and engine that certain UI should be enabled.
  • VR-enabled mods will now start up in VR mode when launched from Steam’s VR mode.

Windows:
  • Upgraded to Visual Studio 2013. If you need to build projects for VS 2010, add /2010 to your VPC command line.

OSX:
  • Upgraded to XCode 5.
ดูทั้งหมด 3 ความเห็น
ดูทั้งหมด 19 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด