กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Viscera Cleanup Detail: Shadow Warrior

โปรไฟล์ _

1,999 สมาชิก  |  218 อยู่ในเกม  |  601 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
Greetings nefarious Ninjas and suspicious Samurai!

I bring with me a briefcase containing nothing less than the rather handy update v1.091 for the VCD:Shadow Warrior spin-off.

It's an update of mostly fixes with a couple improvements splattered on the side.

Don't take my word for it though, consult the old master; changelog-sensei:

    Game:
  • Reduced startup memory usage, helping to eleviate the "Ran out of Virtual Memory" crash issue.
  • Fixed issue with P.I.D names being replaced with random ones if the game is saved before the P.I.D has been picked up at least once.
  • Fixed controller input getting stuck on the Janitor PDA when switching weapons; interacting with PDA now uses Trigger keys, and not Shoulder keys.
  • Fixed Escape Menu pause lock-up when playing splitscreen.


    UI:
  • Added Key Bindings for Next and Previous tools to Controls Menu.
  • Improved navigation in Options menu, making it possible to scroll from the OK button up to the last item in the list.

And with that, my work here is done... *ninja smoke*

*coughing ninja* Ahem, ah yes, have a good holiday everyone! Don't forget to cleanup your share of Yakuza kibbles, we must all do our part for the greater good.

*ninja running away*
ดูทั้งหมด 18 ความเห็น
ดูทั้งหมด 16 ความเห็น
ดูทั้งหมด 11 ความเห็น
ดูทั้งหมด 11 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด