กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Horizon

โปรไฟล์ _

Push your empire to its limits and go beyond the known horizon!

1,066 สมาชิก  |  2 อยู่ในเกม  |  10 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูล

Official Site
Official Forums
Facebook


ประกาศ _
Saturday Nov 22, 2014

v1.0.2.118

NEW
* Added a chance to discover advanced buildings including Stargates and Beam Defense through successful invasions of races who have built or have knowledge of the buildings
* Added cheat keys for modders! (ctrl+shift+S = shows all stars, ctrl+shift+T = shows all task forces, ctrl+shift+E = adds 10bc to treasury, ctrl+shift+R = gives a tech boost to all tech fields and unlocks stargate and beamdefense)

FIXES
* Fix for a rare scenario where the game could lock-up during manual combat if planet had no defenses
* Fixed a minor issue with the AI fleet manager when organizing ships for attack missions
* Fixed some messaging not displaying when discovering building advancements through digs after the last patch

OTHER
* Warrior race trait benefit to command points slightly reduced to 4
* Some minor tooltip, tutorial text and combat UI improvements. English manual updated.
เพิ่มความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด