กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Dungeons & Dragons Online®

โปรไฟล์ _

700 สมาชิก  |  32 กำลังอยู่ในเกม  |  123 ออนไลน์  |  0 สนทนากันในกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
Set sail in the latest update to Dungeons & Dragons Online: Update 22, Pirates of the Thunder Sea! Face off against deadly pirates, plunder treasures, and bolster your guild as you swashbuckle your way to glory!

Three-Barrel Cove is now Epic!

Explore the lush landscape of Three-Barrel Cove as you battle new monsters, hunt for new explorer journals, and lay siege to enemy airships seeking to bombard you! Now supports Epic level play, and includes an all new finale dungeon. This adventure pack is free to VIPs!

New Bard Enhancement Line

Foil your enemies with the all new Bardic enhancement line, Swashbuckler! Deftly evade your foes as you use your finesse to critically strike at any who dare oppose you.

Guilds & Airships

Take your guild to all new levels of power and prestige with the updates to guilds and guild airships, available with Update 22!
  • Guild level cap has been increased to 200!
  • New airship conveniences, like the "Amenity Bar," which gives you all your airship buffs with one click.
  • Earn or unlock all new permanent amenities - no more "rentals" - and use them as often as you like!
  • Two new airship styles available with even more room for amenities.
ดูทั้งหมด 9 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด