Awarded “Top 10 Game of 2004” by Computer Games Magazine, Kohan II: Kings of War returns players to the dangerous beauty of Khaldun, where the brief respite in the timeless war between Light and Shadow has come to its end.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.
Зареждане