The Elder Scrolls V: Skyrim

The Elder Scrolls V: Skyrim

İstatistiklere Bak:
Crashing
Please help:When i start my game then my game crashes right when it shows the skyrim symbol and i really need help any fixes.
Gönderilme Tarihi: 19 Haz 2013 @ 12:18pm
İleti: 39