The Elder Scrolls V: Skyrim

The Elder Scrolls V: Skyrim

Zobacz statystyki:
Chaser 1 lutego 2014 o 8:05
BUG BUG BUG BUG BUG
When the old man in the winterhold starting to talk , my screen get freezed ( not responding ) OH GOD
Data napisania: 1 lutego 2014 o 8:05
Posty: 0