Прегледайте и оценете ръководства, създадено от играчи за игрите Ви. Или създайте свои собствени и споделете съветите си с общността.
Популярни Steam ръководства Написани ръководства, обяснения и напътствия
Achievement Guide
от MakoSipper
How to get all the Achievements in Tidalis...
Puzzle Levels Solved
от MakoSipper
* Video solutions to Brainteasers in Tidalis * Location of puzzles on Adventure Map...