Light of Altair is a sci-fi colony building game with a deep plot. Grow colonies from landing pod to metropolis, while sending off new spaceships to expand your territory to other worlds.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.
Зареждане