In East India Company, players will enjoy building the World's most powerful trading empire & engaging in vigorous battles in both single player & multiplayer modes, all within a breathtaking cinematic game environment.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.