Steam for Linux

Steam for Linux

Steam for Linux > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Error - OpenGL GLX context is not using direct rendering
When I start the Steam client I get the following error:
OpenGL GLX context is not using direct rendering, which may cause performance problems.

For more information visit https://support.steampowered.com/kb_article.php?ref=9938-EYZB-7457

Is this a known problem? If yes, please point me to a solution. If no, I'll provide more details. Amnesia TDD works great on my system, so perhaps it's one of those problems with 32-bit Steam running on 64-bit OS? The Steam support article on the subject was not helpful to me.

Basic info is:
Fedora 18 default
AMD HD3650 Mobility Radeon
Catalyst 13.1

Terminal return:
steam
Couldn't find dpkg, please update steamdeps for your distribution.
Running Steam on fedora 18 64-bit
STEAM_RUNTIME is enabled automatically
[2013-03-29 21:01:12] Startup - updater built Mar 25 2013 21:37:41
Installing breakpad exception handler for appid(steam)/version(1364340477_client)
libGL error: failed to load driver: swrast
libGL error: Try again with LIBGL_DEBUG=verbose for more details.
Installing breakpad exception handler for appid(steam)/version(1364340477_client)
[2013-03-29 21:01:12] Verifying installation...
[2013-03-29 21:01:12] Verification complete
unlinked 0 orphaned pipes

(steam:6692): Gtk-WARNING **: Unable to locate theme engine in module_path: "adwaita",

(steam:6692): Gtk-WARNING **: Unable to locate theme engine in module_path: "adwaita",
/usr/share/themes/Adwaita/gtk-2.0/gtkrc:1137: error: unexpected identifier `direction', expected character `}'
Gtk-Message: Failed to load module "pk-gtk-module"
Installing breakpad exception handler for appid(steam)/version(1364340477_client)
Fontconfig warning: "/etc/fonts/conf.d/69-gnu-free-serif.conf", line 24: unknown element "langset"
libGL error: failed to load driver: swrast
libGL error: Try again with LIBGL_DEBUG=verbose for more details.
[0329/210113:WARNING:proxy_service.cc(646)] PAC support disabled because there is no system implementation
/home/buildbot/buildslave_steam/steam_rel_client_ubuntu12_linux/build/src/vgui2/src/surface_linux.cpp (1912) : Assertion Failed: X context is not using direct rendering. Unfasten your seatbelt...

Assert( Assertion Failed: X context is not using direct rendering. Unfasten your seatbelt...
):/home/buildbot/buildslave_steam/steam_rel_client_ubuntu12_linux/build/src/vgui2/src/surface_linux.cpp:1912

Installing breakpad exception handler for appid(steam)/version(1364340477_client)
Error: OpenGL GLX context is not using direct rendering, which may cause performance problems.

For more information visit https://support.steampowered.com/kb_article.php?ref=9938-EYZB-7457.
Uploading dump (out-of-process) [proxy '']
/tmp/dumps/assert_20130329210113_1.dmp
Installing breakpad exception handler for appid(steam)/version(1364340477_client)
Installing breakpad exception handler for appid(steam)/version(1364340477_client)
Installing breakpad exception handler for appid(steam)/version(1364340477_client)
Installing breakpad exception handler for appid(steam)/version(1364340477_client)
Generating new string page texture 2: 48x256, total string texture memory is 49.15 KB
Generating new string page texture 3: 256x256, total string texture memory is 311.30 KB
Installing breakpad exception handler for appid(steam)/version(1364340477_client)
Finished uploading minidump (out-of-process): success = yes
response: CrashID=bp-fd5d7f80-7854-4b76-a0a1-2b9be2130329
Installing breakpad exception handler for appid(steam)/version(1364340477_client)
Installing breakpad exception handler for appid(steam)/version(1364340477_client)
Adding license for package 0
Adding license for package 1451
Adding license for package 16549
Adding license for package 18898
roaming config store loaded successfully - 368 bytes.
migrating temporary roaming config store
ExecCommandLine: "/home/ttt/.local/share/Steam/ubuntu12_32/steam"
Generating new string page texture 69: 128x256, total string texture memory is 442.37 KB
Generating new string page texture 70: 128x256, total string texture memory is 131.07 KB
Generating new string page texture 71: 32x256, total string texture memory is 475.14 KB
Generating new string page texture 72: 64x256, total string texture memory is 540.67 KB
Generating new string page texture 82: 16x256, total string texture memory is 557.06 KB
System startup time: 12.77 seconds
libGL error: failed to load driver: swrast
libGL error: Try again with LIBGL_DEBUG=verbose for more details.
Running Steam on fedora 18 64-bit
STEAM_RUNTIME has been set by the user to: /home/ttt/.local/share/Steam/ubuntu12_32/steam-runtime
ExecCommandLine: "/home/ttt/.steam/root/ubuntu12_32/steam steam://open/driverhelperready"
ExecSteamURL: "steam://open/driverhelperready"
Τελευταία επεξεργασία από rim6o; 3 Απρ 2013 στις 2:17
< >
Εμφάνιση 1-15 από 52 σχόλια
Have you tried this command?
sudo yum install xorg-x11-drv-nvidia-libs.x86_64 xorg-x11-drv-nvidia-libs.i686
Should I? My Graphics id AMD.
Oh, sorry. I didn't see the AMD part
Your driver isn't configured properly. In terminal, type sudo aticonfig --initial. Restart your PC. Sometimes you have to do this because a kernel update breaks the driver configuration (happened to me on Ubuntu a few times).

If that doesn't work, you will have to reinstall the driver. Also execute sudo aticonfig --initial afterwards.
Αναρτήθηκε αρχικά από iskeledz:
Your driver isn't configured properly. In terminal, type sudo aticonfig --initial. Restart your PC. Sometimes you have to do this because a kernel update breaks the driver configuration (happened to me on Ubuntu a few times).

If that doesn't work, you will have to reinstall the driver. Also execute sudo aticonfig --initial afterwards.
All done again. Same error.
Please, post the output of:
glxinfo | grep render
Have you updated xorg-x11-server-Xorg recently? If so the glx library may have been overwritten. See here how to fix it for Nvidia, it should work similar for AMD: http://linuxsysconfig.com/2013/03/fedora-18-xorg-glx-and-the-nvidia-installer/

To ensure GLX is loaded properly run: "glxinfo | grep OpenGL"
Above all, thank you for bearing with me, Ndugu.

Return of the command is:
~$ glxinfo | grep OpenGL
OpenGL vendor string: Advanced Micro Devices, Inc.
OpenGL renderer string: ATI Mobility Radeon HD 3650
OpenGL core profile version string: 3.3.11672 Core Profile Context
OpenGL core profile shading language version string: 3.30
OpenGL core profile context flags: (none)
OpenGL core profile profile mask: core profile
OpenGL core profile extensions:
OpenGL version string: 3.3.11672 Compatibility Profile Context
OpenGL shading language version string: 3.30
OpenGL context flags: (none)
OpenGL profile mask: compatibility profile
OpenGL extensions:
This is actually a complete return.

As for the guide you linked to - I'm not skilled enough to adapt it to AMD scenario on my own :/
Can you give more info on why the support article was not helpful? Did you follow its steps? Is there something we could add there that would have helped?
It won't be helpful because its for nvidia drivers. He is using the amd catalyst drivers.
The article discusses general diagnostic steps like running glxinfo (as suggested here).

If there's more material we can add we'd be happy to as quite a few people have issues like this.
Αναρτήθηκε αρχικά από drewb🐧:
Can you give more info on why the support article was not helpful? Did you follow its steps? Is there something we could add there that would have helped?
The article is aimed towards people who are more savvy. I'm stuck as soon as
and locate the 32-bit version of glxinfo
Second - yum search says the mesa-utils:i386 package does not exist.
These are the 32-bit mesa packages I have installed on my Fedora 18 64-bit:
mesa-dri-filesystem-9.1-3.fc18.i686
mesa-dri-drivers-9.1-3.fc18.i686
mesa-libGLU-devel-9.0.0-1.fc18.i686
mesa-libgbm-9.1-3.fc18.i686
mesa-libglapi-9.1-3.fc18.i686
mesa-libGL-9.1-3.fc18.i686
mesa-libGLU-9.0.0-1.fc18.i686
mesa-libEGL-9.1-3.fc18.i686
I faced the exact same error. What I did:
~$ su -c 'yum install mesa-dri-filesystem.i686 mesa-dri-drivers.i686 mesa-libGLU-devel.i686 mesa-libgbm.i686 mesa-libglapi.i686 mesa-libGL.i686 mesa-libGLU.i686 mesa-libEGL.i686'
Password:
Loaded plugins: fastestmirror, langpacks, presto, refresh-packagekit
Loading mirror speeds from cached hostfile
* fedora: ftp.icm.edu.pl
* rpmfusion-free: ftp.icm.edu.pl
* rpmfusion-free-updates: ftp.icm.edu.pl
* rpmfusion-nonfree: ftp.icm.edu.pl
* rpmfusion-nonfree-updates: ftp.icm.edu.pl
* updates: ftp.icm.edu.pl
Package mesa-dri-filesystem-9.1-3.fc18.i686 already installed and latest version
Package mesa-dri-drivers-9.1-3.fc18.i686 already installed and latest version
Package mesa-libgbm-9.1-3.fc18.i686 already installed and latest version
Package mesa-libglapi-9.1-3.fc18.i686 already installed and latest version
Package mesa-libGL-9.1-3.fc18.i686 already installed and latest version
Package mesa-libGLU-9.0.0-1.fc18.i686 already installed and latest version
Package mesa-libEGL-9.1-3.fc18.i686 already installed and latest version
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package mesa-libGLU-devel.i686 0:9.0.0-1.fc18 will be installed
--> Finished Dependency Resolution

Dependencies Resolved

================================================================================
Package Arch Version Repository Size
================================================================================
Installing:
mesa-libGLU-devel i686 9.0.0-1.fc18 fedora 8.7 k

Transaction Summary
================================================================================
Install 1 Package

Total download size: 8.7 k
Installed size: 20 k
Is this ok [y/N]: y
Downloading Packages:
mesa-libGLU-devel-9.0.0-1.fc18.i686.rpm | 8.7 kB 00:00
Running Transaction Check
Running Transaction Test
Transaction Test Succeeded
Running Transaction
Warning: RPMDB altered outside of yum.
Installing : mesa-libGLU-devel-9.0.0-1.fc18.i686 1/1
Verifying : mesa-libGLU-devel-9.0.0-1.fc18.i686 1/1

Installed:
mesa-libGLU-devel.i686 0:9.0.0-1.fc18

Complete!

~$ sudo aticonfig --initial
...
No new hints on this?
< >
Εμφάνιση 1-15 από 52 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50

Steam for Linux > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Ημ/νία ανάρτησης: 29 Μαρ 2013 στις 13:14
Αναρτήσεις: 52