Toki Tori 2+

Toki Tori 2+

통계 보기:
Toki Tori 2+ > 일반 토론 > 제목 정보
GlobZOsiris 2013년 9월 11일 오전 9시 13분
Save File Location for Mac
Can you tell for mac users what is the Toki Tori 2 save file location ?

"Library/Application Support/Steam/SteamApps/Common/Toki Tori 2" then ?


Thanks nice little yellow bird
Toki Tori 2+ > 일반 토론 > 제목 정보
게시된 날짜: 2013년 9월 11일 오전 9시 13분
게시글: 0