Toki Tori 2+ > Általános témák > Téma részletei
GlobZOsiris 2013. szept. 11. @ de. 9:13
Save File Location for Mac
Can you tell for mac users what is the Toki Tori 2 save file location ?

"Library/Application Support/Steam/SteamApps/Common/Toki Tori 2" then ?


Thanks nice little yellow bird