Enter the fast shooting world of INSECTICIDE as hot shot rookie Detective Chrys Liszt and help solve a crime of epic proportions. Lead your team on a bug hunt, collecting clues and solving puzzles.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.
Зареждане